جلسه دوم - مقدمات و سینماتیک ذرات (یک بعدی)

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - معارفه و مقدمه درس
جلسه دوم - مقدمات و سینماتیک ذرات (یک بعدی)
جلسه سوم - سینماتیک ذرات (یک بعدی و دو بعدی)
جلسه چهارم - سینماتیک ذرات (دو بعدی- مختصاتهای دکارتی و عمود و مماس)
جلسه پنجم - سینماتیک ذرات (دو بعدی- مختصات قطبی)
جلسه ششم - سینماتیک ذرات (سه بعدی)
جلسه هفتم - سینماتیک ذرات(حرکت نسبی-حرکت مقید ذرات)
جلسه هشتم - سینتیک ذرات (کاربرد مستقیم قانون دوم نیوتن)
جلسه جبرانی - سینتیک ذرات (قانون دوم نیوتن)
جلسه نهم - سینتیک ذرات (کار و انرژی)
جلسه دهم - سینتیک ذرات (کار و انرژی)
جلسه یازدهم - سینتیک ذرات (اندازه حرکت و ضربه خطی)
جلسه دوازدهم - سینتیک ذرات (اندازه حرکت و ضربه زاویه ای و برخورد مستقیم)
جلسه سیزدهم - برخورد مایل ، حرکت نسبی
جلسه چهاردهم - سینتیک مجموعه ذرات 1
جلسه پانزدهم - سینتیک مجموعه ذرات 2
جلسه شانزدهم - سینماتیک جسم صلب (مقدمات)
جلسه هفدهم - سینماتیک جسم صلب (حرکت مطلق - حرکت نسبی)
جلسه هجدهم - سرعت و شتاب نسبی
جلسه نوزدهم - سینماتیک جسم صلب (مرکز آنی دوران و دستگاه های دوار)
جلسه بیست - سینماتیک جسم صلب (دستگاه های دوار ،شتاب کوریولیس)
جلسه بیست و یکم - ممان اینرسی جرمی
جلسه بیست و دوم - سینتیک جسم صلب (مقدمات و حرکت انتقالی)
جلسه بیست و سوم - سینتیک جسم صلب (حرکت دورانی و حرکت عمومی جسم صلب در صفحه)
جلسه بیست و چهارم - سینتیک جسم صلب(حرکت عمومی جسم صلب در صفحه)
جلسه بیست و پنجم - سینتیک جسم صلب(کار و انرژی)
جلسه بیست و ششم - سینتیک جسم صلب(اندازه حرکت و ضربه خطی و زاویه ای)
جلسه بیست و هفتم - سینتیک جسم صلب(مسائل)