جلسه بیست و پنجم - تصمیم گیری در محیط های غیر قطعی(یادگیری تقویتی)

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه، سرفصل مطالب و تاریخچه
جلسه دوم - آشنایی با عامل های هوشمند و خواص محیط
جلسه سوم - ادامه بحث عامل های هوشمند، شروع بحث حل مساله با جستجو (search)
جلسه چهارم - روش های جستجوی ناآگاهانه (uninformed)
جلسه پنجم - ادامه روش های جستجوی ناآگاهانه (uninformded) و معرفی اولیه A*
جلسه ششم - الگوریتم *A، اثبات بهینگی و خواص تابع اکتشافی (heuristic function)
جلسه هفتم - طراحی تابع اکتشافی و شروع بحث جستجوی محلی (local search)
جلسه هشتم - روش‌های جستجوی محلی (local search)
جلسه نهم - جستجو در محیط های نيمه مشاهده‌پذير (partially observable) و و غير قطعی (non-deterministic)
جلسه دهم - جستجوی برخط (online search)
جلسه یازدهم - - جستجوی در مقابل حریف (adversarial search)
جلسه دوازدهم - ادامه بحث جستجوی در مقابل حریف، شروع بحث معرفی مسایل ارضا محدودیت (csp)
جلسه سیزدهم - حل مسایل ارضای محدودیت (csp) (1)
جلسه چهاردهم - حل مسایل ارضای محدودیت (csp) (2)
جلسه پانزدهم - نکاتی در حل مسایل ارضای محدودیت (csp) و شروع بحث عامل‌های منطقی و منطق گزاره‌ای
جلسه شانزدهم - استنتاج در منطق گزاره‌ای
جلسه هفدهم - عامل منطقی و منطق مرتبه اول
جلسه هجدهم - منطق مرتبه اول و استنتاج در منطق مرتبه اول
جلسه نوزدهم - استنتاج در منطق مرتبه اول
جلسه بیستم - برنامه ریزی
جلسه بیست و یکم - گراف برنامه ریزی
جلسه بیست ودوم - برنامه ریزSAT Plan و pop
جلسه بیست و سوم - نمایش دانش احتمالی و استنتاج در دانش احتمالی
جلسه بیست و چهارم -
جلسه بیست و پنجم - تصمیم گیری در محیط های غیر قطعی(یادگیری تقویتی)