فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


جلسه پنجم - ادامه روش های جستجوی ناآگاهانه (uninformded) و معرفی اولیه A*