جلسه بیست و یکم - بررسی و تحلیل مسائل سینتیک صفحه ای اجسام صلب

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - معرفی
جلسه دوم - مقدمه حرکت شناسی
جلسه سوم - سینماتیک ذرات در صفحه
جلسه چهارم - شتاب شناسی ذره در فضای سه بعدی، آشنایی با قواعد حرکت نسبی
جلسه پنجم - حرکت مقید، بررسی سینتیک ذرات
جلسه ششم - سینماتیک ذرات، تحلیل و بررسی مسائل سینماتیک ذرات
جلسه هفتم - کار و انرژی
جلسه هشتم - ادامه مبحث کار و انرژی
جلسه نهم - اندازه حرکت خطی و زاویه ای، ضربه
جلسه دهم - تحلیل و بررسی مسائل اندازه حرکت و برخورد، اصل دالامبر
جلسه دوازدهم - تحلیل و بررسی مسائل مجموعه ذرات
جلسه سیزدهم - جریان پایدار جرم
جلسه چهاردهم - تحلیل و بررسی مسائل جرم متغیر
جلسه پانزدهم - سینماتیک صفحه ای اجسام صلب
جلسه شانزدهم - روابط سرعت و شتاب در جسم صلب
جلسه هفدهم - تحلیل و بررسی مسائل روابط سرعت و شتاب در جسم صلب
جلسه هجدهم - مرکز آنی دوران ، سرعت و شتاب در دستگاه دوار
جلسه نوزدهم - نحلیل و بررسی مسائل مرکز آنی دوران و سرعت و شتاب در دستگاه دوار
جلسه بیستم - سینتیک جسم صلب در صفحه
جلسه بیست و یکم - بررسی و تحلیل مسائل سینتیک صفحه ای اجسام صلب
جلسه بیست و دوم -