جلسه بیست و یکم

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه و معرفی یادگیری ماشین
جلسه دوم - تخمین ML و MAP
جلسه سوم - رگرسیون خطی
جلسه چهارم - رگرسیون 2
جلسه پنجم - خطای روی کل توزیع و مفاهیم بایاس و واریانس
جلسه ششم - رگرسیون با دیدگاه احتمالاتی، شروع دسته بندی خطی
جلسه هفتم - دسته‎بندهای خطی و دسته‎بندی چند دسته‌ای
جلسه هشتم - دسته‎بندهای احتمالاتی – دسته‎بند بيز
جلسه نهم - ادامه دسته‎بندهای احتمالاتی – رگرسيون لاجيستيک
جلسه دهم - دسته‌بند SVM
جلسه یازدهم - ادامه دسته‌بند SVM و کرنل
جلسه دوازدهم : ادامه کرنل و شروع بحث دسته‎بندهای درخت تصميم (ِDecision tree)
جلسه سیزدهم : ادامه درخت تصميم (ِDecision tree)
جلسه چهاردهم : تئوری يادگيری
جلسه پانزدهم: ادامه تئوری يادگيری
جلسه شانزدهم: يادگيری مبتنی بر نمونه (Instance-based)
جلسه هفدهم: ادامه بحث يادگيری مبتنی بر نمونه و شروع يادگيری جمعی (Bagging و Boosting)
جلسه هجدهم: ادامه روش AdaBoost و شروع بحث انتخاب ويژگی
جلسه نوزدهم: ادامه بحث انتخاب ويژگی و روش PCA
جلسه بيستم: ادامه بحث استخراج ويژگی و شروع خوشه‌‌بندی (clustering)
جلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دوم
جلسه بیست و سوم