فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


کاربرد های مهندسی برق در صنعت

معرفی درس

سلسله جلسات "جریان" از بهمن ماه 1397 به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با مسائل روز مهندسی برق و علوم مرتبط با آن در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف شروع شده اند. در هر جلسه یکی از اساتید دانشکده درباره ی زمینه تخصصی خود، مسائل روز و پیشرفت های آن یک سخن رانی 45 دقیقهای تا 1 ساعت و نیمه ارائه می کنند. این سخن رانی ها شامل فعالیت های اساتید، رشته های مرتبط دیگر و چشمانداز و کابردهای آن می شود. امیدواریم این جلسات بستر آشنایی بیشتر دانشجویان با مهندسی برق و علوم مرتبط
با آن را فراهم کنند. این جلسات توسط انجمن علمی فرهنگی رسانا و با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برق برگزار می شوند.

برچسب ها:
برق

دکتر جواد صالحی
استاد تمام گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
رئیس IEEE ایران (Sep, 2005-2007)
رئیس آزمایشگاه مخابرات نوری، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
زمینه ی تخصصی : سیستم های مخابرات نوری و بی سیم
صفحه ی شخصی و اطلاعات بیشتر : http://sharif.edu/~jasalehi/

دکتر بهزاد رجائی سلماسی
دانشیار گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
زمینه ی تخصصی : الکترومغناطیس، ادوات مغناطیسی، مایکروویو
صفحه ی شخصی و اطلاعات بیشتر : http://ee.sharif.edu/~rejaei/

دکتر مهدی فردمنش
استاد تمام گروه الکترونیک و بیوالکتریک دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
رئیس آزمایشگاه ابررسانا (http://serl.sharif.edu/)
زمینه ی تخصصی : ابررسانا، ادوات الکترونیک و بیوالکترونیک
صفحه ی شخصی و اطلاعات بیشتر : http://serl.sharif.edu/Fardmanesh.html