جلسه اول - آنالیز فوریه
جلسه دوم - آنالیز و سری فوریه
جلسه سوم - قضیه نمایش با سری فوریه
جلسه چهارم - گسترش زوج و فرد توابع
جلسه پنجم - سری فوریه در بازه محدود
جلسه ششم - انتگرال فوریه
جلسه هفتم - تبدیل فوریه
جلسه هشتم - PDE و ODE
جلسه نهم - معادله موج، معادله حرارت
جلسه دهم - معادله حرارت، معادله دالامبر
جلسه یازدهم - معادله حرارت، معادله دالامبر
جلسه سیزدهم - معادله موج دوبعدی
جلسه چهاردهم- تبدیل لاپلاس در PDE، اعداد مختلط
جلسه پانزدهم- توابع مختلط- مشتق مختلط-کوشی ریمان
جلسه شانزدهم- توابع خاص مختلط
جلسه هفدهم- انتگرال مختلط
جلسه هجدهم- قضیه انتگرال کوشی و استقلال از مسیر
جلسه نوزدهم- فرمول انتگرال کوشی
جلسه بیستم- قضیه لیوویل، موررا، دنباله‌ها و سری‌های مختلط
جلسه بیست و یکم- آزمون نسبت و ریشه، نمایش توابع با سری‌های توانی
جلسه بیست و دوم- سری تیلور
جلسه بیست و سوم- سری لوران
جلسه بیست و چهارم- باقیمانه سری لوران
جلسه بیست و پنجم- انتگرال گیری با باقیمانده
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم
فایل پیوست