ساخت ایمیل در فضای میلرلایت 9

 
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

جلسات فصل اول - ایمیل مارکتینگ

مقدمه
 
مفاهیم و مزایای بازاریابی ایمیلی - 1
 
مفاهیم و مزایای بازاریابی ایمیلی - 2
 
مفاهیم و مزایای بازاریابی ایمیلی - 3
 
شاخص‌‌های کلیدی بازاریابی ایمیلی - 1
 
شاخص‌های کلیدی بازاریابی ایمیلی - 2
 
شاخص‌‌های کلیدی بازاریابی ایمیلی - 3
 
شاخص‌های کلیدی بازاریابی ایمیلی - 4
 
اهداف ایمیل مارکتینگ
 
معیار‌های ساخت یک ایمیل با باز‌دهی بالا - 1
 
معیار‌‌های ساخت یک ایمیل با باز‌دهی بالا - 2
 
معیار‌‌‌های ساخت یک ایمیل با باز‌دهی بالا - 3
 
معیار‌‌‌‌های ساخت یک ایمیل با باز‌دهی بالا - 4
 
معیار‌‌‌‌های ساخت یک ایمیل با باز‌دهی بالا - 5
 
معیار‌‌‌‌های ساخت یک ایمیل با باز‌دهی بالا - 6
 
معیار‌‌های ساخت یک ایمیل با باز‌دهی بالا - 7
 
فلوچارت کلی در ایمیل مارکتینگ
 
ابزارهای ایمیل مارکتینگ
 
ترندهای جدید در ایمیل مارکتینگ
 
مطالعه موردی
ساخت ایمیل در فضای میلرلایت 1
 
ساخت ایمیل در فضای میلرلایت 2
 
ساخت ایمیل در فضای میلرلایت 3
 
ساخت ایمیل در فضای میلرلایت 4
 
ساخت ایمیل در فضای میلرلایت 5
 
ساخت ایمیل در فضای میلرلایت 6
 
ساخت ایمیل در فضای میلرلایت 7
 
ساخت ایمیل در فضای میلرلایت 8
 
ساخت ایمیل در فضای میلرلایت 9
 
تمرین
 
کوئیز
 
پروژه میانی - 1
 
فایل آموزشی فصل ایمیل مارکتینگ
  فصل بعدی