فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


طراحی اجزاء 1

معرفی درس
دکتر صفرآبادی استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تهران هستند. ایشان مدرک دکتری خود را از دانشگاه علم و صنعت ایران دریافت نموده اند.
لیست جلسات 19 جلسه