3 دوره برای " برنامه نویسی و IT     زبان‌های برنامه‌نویسی     زبان‌‌های شیء گرا " در مکتب‌خونه موجود است.