12 دوره برای " زبان های خارجی     انگلیسی " در مکتب‌خونه موجود است.