8 دوره برای " علوم انسانی     اقتصاد " در مکتب‌خونه موجود است.