23 دوره برای " علوم انسانی     روان‌شناسی     مباحث روان‌شناسی " در مکتب‌خونه موجود است.