5 دوره برای " علوم انسانی     فلسفه " در مکتب‌خونه موجود است.