9 دوره برای " مدیریت و کسب و کار     اقتصاد " در مکتب‌خونه موجود است.