7 دوره برای " مدیریت و کسب و کار     بازاریابی و فروش     بازاریابی دیجیتال " در مکتب‌خونه موجود است.