1 دوره برای " مدیریت و کسب و کار     بازاریابی و فروش     تحقیقات بازار " در مکتب‌خونه موجود است.