1 دوره برای " مدیریت و کسب و کار     بازاریابی و فروش     فروش " در مکتب‌خونه موجود است.