6 دوره برای " مدیریت و کسب و کار     مالی و حسابداری     حسابداری " در مکتب‌خونه موجود است.