16 دوره برای " مدیریت و کسب و کار     مالی و حسابداری     مدیریت مالی " در مکتب‌خونه موجود است.