11 دوره برای " مدیریت و کسب و کار     مهارت های کسب و کار " در مکتب‌خونه موجود است.