7 دوره برای "ابراهیم حقیقی" در مکتب‌خونه موجود است.