11 دوره برای "امین قاسم صفریان" در مکتب‌خونه موجود است.