59 دوره برای "انجمن طراحان مدار مجتمع ایران (میکروالکترونیک ایران)" در مکتب‌خونه موجود است.