23 دوره برای "سید محمدجواد زینالی" در مکتب‌خونه موجود است.