سید امیر مرعشی

سید امیر مرعشی، متولد ۱۳۶۰

دکتری بیوانفورماتیک، دانشگاه فرایه برلین

دانشیار دانشگاه تهران (از آبان ۱۳۹۰ تا کنون)، و دبیر آموزشی گروه بیوتکنولوژی

فعالیت‌های علمی:
مشارکت در تالیف یک کتاب،
انتشار ۵۸ مقاله‌ی معتبر (بر اساس نمایه‌ی اسکوپوس)
راهنمایی ۱۵ پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد و ۳ پایان‌نامه‌ی دکتری خاتمه‌ یافته
عضو بورد تخصصی زیست‌شناسی سامانه‌ای در وزارت بهداشت