سید پیمان شریعت پناهی

عضو هیأت علمی گروه بیوفیزیک دانشگاه تهران