ضیاء موحد

عضو هیأت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران