فرنوش فریدبد

دکتر فرنوش فریدبد استاد دانشکده شیمی دانشگاه تهران است.