مجید علیزاده

دکتر مجید علیزاده استاد دانشکده ریاضی دانشگاه تهران است.