محمدرضا عارف

تحصیلات :

دکتری: برق مخابرات ، دانشگاه استنفورد ، 1359

کارشناسی ارشد:  برق مخابرات ، دانشگاه استنفورد ، 1355

کارشناسی: مهندسی برق ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، 1354

 

مسئولیت های علمی و دانشگاهی : 

  - استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

  - استاد دانشگاه صنعتی اصفهان