مهدی صادقی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌ فن‌‌آوری