فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


جلسه دهم - ساختار کمبلکس های co وcp -ترکیبات آلی فلزی با هسته های غیر همگن ـ لیگاند سیکلو بروبنیل ـ لیگاند های مشابه با cp