فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


جلسه یازدهم - 4variable maps - All NOR - Product of Sums - POS - Maxterms - Breaking NANDS,NOR - 2input gates - longest path