فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


جلسه چهاردهم - RTL components - Flow from transistors , gate , RTL - Elements of RT level design - Activity levels - 2-4 Decoder - Cascading decoders - 4- to -16 decoders - 2-to-1 multiplexer cascading