فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


جلسه نوزدهم - Adders - Carry skip adder - Priority encoders - Cascadable priority encoder - ALU - 8function ALU - input sensitivity - output in always statement - complete verilog - Tri-state output in verilog