فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


جلسه هفتم - Transistor logic - Pass transistors & threshold drop - Week 1 & weak 0 - Transmission gate - MUX using pass transistors - Ratioed logic - AOI verilog