فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


جلسه هشتم - Overflow circuit implementation - Gate level implementation - Verilog gate level - Verilog using assign statement - Transistor count and delay - Manipulation of expressions - Boolean Algebra -