فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


جلسه ششم - پيش بيني ضرايب سری فوريه بدون محاسبه و با توجه به شکل سيگنال