فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


جلسه پنجم - ادامه روش های جستجوی ناآگاهانه (uninformded) و معرفی اولیه A*