فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


تقاضای کاملا بی کشش و کاملا با کشش

توضیحات:
Perfect Inelasticity and Perfect Elasticity of Demand