ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱
ترمودینایک و مکانیک اماری به بررسی سیستم‌هایی با تعداد ذرات بسیار بالا (از رده ی عدد آووگادرو) می‌پردازد. در این مبحث، با استفاده از خاصیتهای میکروسکوپی این ذرات مانند ساختار اتمی و برهمکنش بین آنها، اطلاعاتی در مورد خواص ماکروسکوپی سیستم مانند فشار، انتروپی و انرژی آزاد گیبس، از طریق محاسبات و روشهای آماری به دست می‌آید.
پیش نیاز این درس فیزیک ٢ میباشد.
علی رضاخانی
دکتر علی رضاخانی دانش آموخته ی دانسکده فیزیک دانشگاه تهران و شریف است. وی پس از تکمیل دوره دکتری خود در دانشگاه شریف به عنوان دانشجوی فوق دکتری در بنیاد ISI تورین ایتالیا ، دانشگاه کلگری کانادا و دانشگاه USC امریکا به تحصیل پرداخته. زمینه ی فعالیت ایشان محاسبات کوانتومی است.
لیست درسها و جلسات:

جلسه اول - بخش ١

جلسه اول - بخش ٢

جلسه دوم - بخش ١

جلسه دوم - بخش ٢

جلسه سوم - بخش ١

جلسه سوم - بخش ٢

جلسه چهارم - بخش ١

جلسه چهارم - بخش ٢

جلسه چهارم - بخش ٣

جلسه پنجم - بخش ١

جلسه پنجم - بخش ٢

جلسه ششم - بخش ١

جلسه ششم - بخش ٢

جلسه هفتم - بخش ١

جلسه هفتم - بخش ٢

جلسه هفتم - بخش ٣

جلسه هشتم - بخش ١

جلسه هشتم - بخش ٢

جلسه نهم - بخش ١

جلسه نهم - بخش ٢

جلسه دهم - بخش ١

جلسه دهم - بخش ٢

جلسه یازدهم - بخش ١

جلسه یازدهم - بخش ٢

جلسه دوازدهم - بخش ١

جلسه دوازدهم - بخش ٢

جلسه سیزدهم - بخش ١

جلسه سیزدهم - بخش ٢

جلسه چهاردهم - بخش ١

جلسه چهاردهم - بخش ٢

جلسه پانزدهم - بخش ١

جلسه پانزدهم - بخش ٢

جلسه شانزدهم - بخش ١

جلسه شانزدهم - بخش ٢

جلسه شانزدهم - بخش ٣

جلسه هفدهم - بخش ١

جلسه هفدهم - بخش ٢

جلسه هجدهم - بخش ١

جلسه هجدهم - بخش ٢

جلسه هجدهم - بخش ٣

جلسه نونزدهم - بخش ١

جلسه نونزدهم - بخش ٢

جلسه بیست و یکم - بخش ١

جلسه بیست و یکم - بخش ٢

جلسه بیست و دوم - بخش ١

جلسه بیست و دوم - بخش ٢

جلسه بیست و سوم