ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱
ترمودینایک و مکانیک اماری به بررسی سیستم‌هایی با تعداد ذرات بسیار بالا (از رده ی عدد آووگادرو) می‌پردازد. در این مبحث، با استفاده از خاصیتهای میکروسکوپی این ذرات مانند ساختار اتمی و برهمکنش بین آنها، اطلاعاتی در مورد خواص ماکروسکوپی سیستم مانند فشار، انتروپی و انرژی آزاد گیبس، از طریق محاسبات و روشهای آماری به دست می‌آید.
پیش نیاز این درس فیزیک ٢ میباشد.
پیامی از طرف استاد درس:

*Caveat*: These lectures and the special choice of the subjects covered here as the syllabus should in no ways be considered as a substitute for a good textbook or the standard syllabus of your school. It is strongly advised that you consult standard textbooks closely, and do not rely on these lectures alone. These lectures have not yet been double-checked by the lecturer, thus they may still contain scientific errors. If, anyhow,you would like to use these lectures, beware of this point and use them at your own risk.
Hopefully, annotated versions of the lecture files with corrections and explanatory comments will be available in near future.

دکتر علی رضاخانی دانش آموخته ی دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و شریف است. وی پس از تکمیل دوره دکتری خود در دانشگاه شریف به عنوان دانشجوی فوق دکتری در بنیاد ISI تورین ایتالیا ، دانشگاه کلگری کانادا و دانشگاه USC امریکا به تحصیل پرداخته. زمینه ی فعالیت ایشان محاسبات کوانتومی است.
لیست درسها و جلسات:

جلسه اول - بخش ١

جلسه اول - بخش ٢

جلسه دوم - بخش ١

جلسه دوم - بخش ٢

جلسه سوم - بخش ١

جلسه سوم - بخش ٢

جلسه چهارم - بخش ١

جلسه چهارم - بخش ٢

جلسه چهارم - بخش ٣

جلسه پنجم - بخش ١

جلسه پنجم - بخش ٢

جلسه ششم - بخش ١

جلسه ششم - بخش ٢

جلسه هفتم - بخش ١

جلسه هفتم - بخش ٢

جلسه هفتم - بخش ٣

جلسه هشتم - بخش ١

جلسه هشتم - بخش ٢

جلسه نهم - بخش ١

جلسه نهم - بخش ٢

جلسه دهم - بخش ١

جلسه دهم - بخش ٢

جلسه یازدهم - بخش ١

جلسه یازدهم - بخش ٢

جلسه دوازدهم - بخش ١

جلسه دوازدهم - بخش ٢

جلسه سیزدهم - بخش ١

جلسه سیزدهم - بخش ٢

جلسه چهاردهم - بخش ١

جلسه چهاردهم - بخش ٢

جلسه پانزدهم - بخش ١

جلسه پانزدهم - بخش ٢

جلسه شانزدهم - بخش ١

جلسه شانزدهم - بخش ٢

جلسه شانزدهم - بخش ٣

جلسه هفدهم - بخش ١

جلسه هفدهم - بخش ٢

جلسه هجدهم - بخش ١

جلسه هجدهم - بخش ٢

جلسه هجدهم - بخش ٣

جلسه نونزدهم - بخش ١

جلسه نونزدهم - بخش ٢

جلسه بیست و یکم - بخش ١

جلسه بیست و یکم - بخش ٢

جلسه بیست و دوم - بخش ١

جلسه بیست و دوم - بخش ٢

جلسه بیست و سوم