میتوانید با ثبت پست الکترونیکی خود در مکتب خونه از درس های جدید از این طریق آگاه شوید:
پژوهشگاه رویان - بهار ١٣٩٣
پژوهشگاه رویان
24 درس

مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک (تحلیل داده‌های زیستی)

علی شریفی زارچی
دانشگاه صنعتی شریف - بهار ۱۳۹۳
دانشگاه صنعتی شریف - پاییز ١٣٩٢
دانشگاه صنعتی شریف
26 درس

مباحث منتخب مدیریت تکنولوژی

اسماعیل ثنایی
دانشگاه صنعتی شریف
13 درس

اقتصاد خرد- دوره فرعی

فرهاد نیلی
دانشگاه صنعتی شریف - ترم بهار ١٣٩٢
دانشگاه صنعتی شریف
26 درس

الکترونیک 3

مهرداد شریف بختیار
دانشگاه صنعتی شریف
23 درس

ریزپردازنده 1

اسماعیل ثنایی
دانشگاه صنعتی شریف
22 درس

ترمودینامیک و مکانیک آماری ٢

علی رضاخانی
دانشگاه صنعتی شریف
23 درس

آمار و احتمال مهندسی

محمد مهدی نایبی
دانشگاه صنعتی شریف
21 درس

بیوفیزیک

محمد رضا اجتهادی
دانشگاه صنعتی شریف - تابستان ١٣٩٢
دانشگاه صنعتی شریف
22 درس

نظریه بازی ها

سید فرشاد فاطمی اردستانی
دانشگاه صنعتی شریف - ترم پاییز ١٣٩١
مکتب خونه دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه تهران باشگاه دانش پژوهان جوان - تابستان ۱۳۹۲ دانشگاه صنعتی اصفهان
نرم افزارهای کاربردی
نرم افزارهای کاربردی
20 درس

آموزش LabVIEW

نرم افزارهای کاربردی
28 درس

آموزش فتوشاپ

بردیا علمی
دانشگاه های برتر دنیا
دانشگاه IIT
36 درس
انگلیسی

RFIC ، مدارات فشرده فرکانس بالا

سانکاران انیرودهان
دانشگاه استنفورد
30 درس
انگلیسی

تبدیل فوریه و کاربردهای آن

برد اوسگود
آزمایشگاه و کارگاه مکتب خونه
مکتب خونه
10 درس

خلاقیت با لگو

خان آکادمی - علوم خان آکادمی - ریاضیات
خان آکادمی - اقتصاد و امور مالی