میتوانید با ثبت پست الکترونیکی خود در مکتب خونه از درس های جدید از این طریق آگاه شوید:
دانشگاه صنعتی شریف - بهار 1393
دانشگاه صنعتی شریف
17 درس
ترم جاری

RFIC

مهرداد شریف بختیار
دانشگاه صنعتی شریف - پاییز 1392
دانشگاه صنعتی شریف
26 درس

مباحث منتخب مدیریت تکنولوژی

اسماعیل ثنایی
دانشگاه صنعتی شریف
13 درس

اقتصاد خرد- دوره فرعی

فرهاد نیلی
دانشگاه صنعتی شریف - ترم بهار 1392
دانشگاه صنعتی شریف
26 درس

الکترونیک 3

مهرداد شریف بختیار
دانشگاه صنعتی شریف
23 درس

ریزپردازنده 1

اسماعیل ثنایی
دانشگاه صنعتی شریف
22 درس

ترمودینامیک و مکانیک آماری 2

علی رضاخانی
دانشگاه صنعتی شریف
23 درس

آمار و احتمال مهندسی

محمد مهدی نایبی
دانشگاه صنعتی شریف
21 درس

بیوفیزیک

محمد رضا اجتهادی
دانشگاه صنعتی شریف - تابستان 1392
دانشگاه صنعتی شریف
22 درس

نظریه بازی ها

سید فرشاد فاطمی اردستانی
دانشگاه صنعتی شریف - ترم پاییز 1391
مکتب خونه دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه تهران باشگاه دانش پژوهان جوان - تابستان ۱۳۹۲ دانشگاه صنعتی اصفهان
نرم افزارهای کاربردی
نرم افزارهای کاربردی
20 درس

آموزش LabVIEW

نرم افزارهای کاربردی
28 درس

آموزش فتوشاپ

بردیا علمی
دانشگاه های برتر دنیا
دانشگاه IIT
36 درس
انگلیسی

RFIC ، مدارات فشرده فرکانس بالا

سانکاران انیرودهان
دانشگاه استنفورد
30 درس
انگلیسی

تبدیل فوریه و کاربردهای آن

برد اوسگود
آزمایشگاه و کارگاه مکتب خونه
مکتب خونه
10 درس

خلاقیت با لگو

خان آکادمی - علوم خان آکادمی - ریاضیات
خان آکادمی - اقتصاد و امور مالی