فرآیند تصادفی
فرآیند تصادفی شاخه از ریاضیات است که به بررسی پدیده هایی می پردازد که در آن ها دو مولفه ی تصادفی بودن و دارای مرحله یا زمان بودن مطرح است. فرآیند تصادفی روش های برخورد و مطالعه ی این پدیده ها و ابزارهایی که برای مدل کردن آن ها استفاده می شود را بررسی می کند. فرآیند های تصادفی کاربردهای بسیار زیادی در شاخه های مختلف علوم و ریاضیات دارد. مثلاً بررسی وضعیت آب و هوا، تعداد افراد و وضعیت یک بازی در مکانها زمانها یا مراحل مختلف، بررسی ارزش سهام در بازار بورس و مدل سازی شبکه های ارتباطی همه از ابزارهای احتمالی مطالعه شده در این درس استفاده می کنند.
این درس فرآیند تصادفی به بررسی مجموعه ای از ابزارهای ریاضی و کاربردهای آن ها در مدل سازی و حل مساله ها مختلف می پردازد.
پیش نیاز لازم برای این درس نظریه ی احتمال است.
کسری علیشاهی استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است. وی دکتری خود را در سال ۱۳۸۷ از دانشگاه صنعتی شریف در ریاضیات و با گرایش احتمال و فرایندهای تصادفی دریافت کرد. دکتر علیشاهی در سال های گذشته درس های مختلفی در زمینه های آمار، احتمال، فرایندهای تصادفی و کاربردهای آن را در دانشگاه شریف ارایه کرده است. زمینه های دیگر مورد علاقه او نظریه اطلاعات و آمار می باشد.
لیست درسها و جلسات:

فرآیند تصادفی - جلسه ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۳

فرآیند تصادفی - جلسه ۴- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۴- بخش ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۵- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۵- بخش ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۶- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۶- بخش ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۷

فرآیند تصادفی - جلسه ۸- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۸- بخش ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۹

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۰- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۰- بخش ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۳- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۳- بخش ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۴- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۴- بخش ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۴- بخش ۳

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۵

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۶- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۶- بخش ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۷- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۷- بخش ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۸- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۸- بخش ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۹- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۱۹- بخش ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۲۰

فرآیند تصادفی - جلسه ۲۱- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۲۱- بخش ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۲۲- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۲۲- بخش ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۲۳- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۲۳- بخش ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۲۴- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۲۴- بخش ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۲۵- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۲۵- بخش ۲

فرآیند تصادفی - جلسه ۲۶- بخش ۱

فرآیند تصادفی - جلسه ۲۶- بخش ۲