2 دوره برای " هنر     مبانی هنر " در مکتب‌خونه موجود است.