دوره‌های مکتب‌پلاس


دوره‌های مدیریت و کسب و کار
دوره‌های برنامه نویسی
نرم افزارهای مهندسیهمایش‌ها و رویدادها


Model-Based Testing: From Theory to Practice and Back 3
محمدرضا موسوی نظریات و کاربردها در زبان‌های برنامه‌نویسی
Type-Based Synthesis and the Inhabitation Problem 2
Jakob Rehof نظریات و کاربردها در زبان‌های برنامه‌نویسی
Computing and Reasoning about Social Networks 4
Krzysztof R. Apt نظریات و کاربردها در زبان‌های برنامه‌نویسی
Model-Based Testing: From Theory to Practice and Back 1
محمدرضا موسوی نظریات و کاربردها در زبان‌های برنامه‌نویسی
Interaction by Composition 2
فرهاد ارباب نظریات و کاربردها در زبان‌های برنامه‌نویسی
Model-Based Testing: From Theory to Practice and Back 4
محمدرضا موسوی نظریات و کاربردها در زبان‌های برنامه‌نویسی
Model-Based Testing: From Theory to Practice and Back 2
محمدرضا موسوی نظریات و کاربردها در زبان‌های برنامه‌نویسی
Interaction by Composition 1
فرهاد ارباب نظریات و کاربردها در زبان‌های برنامه‌نویسی

مشاهده‌ی تمامی همایش‌ها و رویداد‌هادروس دانشگاهی جدید