زبان خارجی

آموزش اکوزاتیو و داتیو در زبان آلمانی به زبان ساده

در زبان آلمانی چند نوع مفعول وجود دارد برخی از آن‌ها مستقیم و برخی دیگر غیرمستقیم هستند. به حالت داتیو در زبان آلمانی، حالت مفعولی غیرمستقیم یا با واسطه می‌گویند. به حالت آکوزاتیو در زبان آلمانی، حالت مفعولی مستقیم می‌گویند. حالت اکوزاتیو یا حالت مفعولی، پاسخ سؤالات چه چیزی را؟ یا چه کسی را؟ می‌دهد. در واقع هرگاه بخواهیم در جمله از “را” استفاده کنیم، حالت اکوزاتیو را به کار می‌بریم. به‌عنوان‌مثال: ?Was ich sehe چه چیزی را من می‌بینم؟  Einen Ball یک توپ را.

آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی

 

در ادامه به بررسی حروف اضافه، افعال و ضمایر داتیو و اکوزایتو ساز می‌پردازیم.

زمان استفاده از اکوزاتیو و داتیو در جملات زبان آلمانی

 1. برای مفعول‌های غیرمستقیم

Ich gebe der Frau ein Buch من به خانم یک کتاب دادم

Er schenkt mir ein Buch او برای من یک کتاب فرستاد

Ich habe das dem Mann schon gesagt من این را به مرد گفته بودم

 

 1. بعد از حروف اضافه‌ی Dativ روبه‌رو: aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu . مفعولی که مستقیماً بعدازاین حروف بیاید همیشه Dativ است.

Sie haben ein Geschenk von ihrem Vater bekommen

شما یک هدیه از طرف پدر او گرفتید

Außer meiner Mutter spricht meine ganze Familie Deutsc

به جز مادرم بقیه خانواده من همه آلمانی صحبت می‌کنند

Ich fahre am Wochenende zu meiner Tante in Minnesot

من آخر هفته پیش عمه‌ام در مینسوتا می‌روم

 

 1. بعد از برخی صفت‌ها که شرایط خاصی را توصیف می‌کنند.

Mir ist war        گرممه!      Wie geht es dir احوالت چطوره؟

 

 1. بعد از فعل‌های Dativ مانند: helfen, danken, gefallen, gehören, schmecken, passen این فعل‌ها همیشه مفعول خود را به‌صورت Dativ در می‌آورند. تمامی لغت‌نامه‌های آلمانی Dativ بودن این افعال را ذکر می‌کنند و بهتر است این موضوع را در زمان یادگیری فعل حفظ کنید.

Ich helfe dir mit deinen Hausaufgaben من به تو در تکالیفت کمک می‌کنم

Wir danken Ihnen, Herr Stein ما از شما تشکر می‌کنیم، آقای اشتاین

 

مقاله پییشنهادی : ضمایر شخصی در زبان آلمانی

 

چه زمانی از اکوزاتیو استفاده می‌کنیم؟

 1. برای مفعول مستقیم در یک جمله. توجه داشته باشید که عبارت بسیار رایج es gibt به معنای وجود دارد، باوجوداینکه در ترجمه فارسی یا معادل انگلیسی پس از خود یک فاعل دارد اما در زبان آلمانی یک حالت مفعولی مستقیم می‌سازد.

Ich habe einen Tisch من یک میز دارم

Es gibt einen Stuhl da drüben یک صندلی آنجا وجود دارد

Ich gebe der Frau ein Buch من به خانم یک کتاب می‌دهم

 

 1. بعد از حروف اضافه Akkusativ روبه‌رو: durch, für, gegen, ohne, um ,bis ,entlang – اگر مفعول پس از این حروف اضافه بیاید همیشه Akkusativ است.

Er geht um den Tisch او دور میز می‌رود

Ist das Geschenk für mich آیا این هدیه برای من است؟

 

 1. عبارات زمانی در جملات آلمانی معمولاً به‌صورت Akkusativ نوشته می‌شوند. jeden Tag (هر روز) , letzten Sommer (تابستان قبل) , den ganzen Tag (تمام روز) , diesen Abend (امشب) و….

Jeden Morgen esse ich Brot zum Frühstück

هر روز من برای صبحانه نان می‌خورم

داتیو در زبان آلمانی

نحوه‌ی تشخیص اکوزاتیو و داتیو در جمله

از دو روش می‌توان پی برد که اسم را در جمله به حالت اکوزاتیو بیان کنیم یا به حالت داتیو:

روش اول: به حروف اضافه جمله دقت می‌کنیم؛ چراکه حروف اضافه در زبان آلمانی هم می‌توانند داتیو ساز باشند و هم اکوزاتیو ساز یا حتی بسته به شرایط هر دو حالت را بسازند.

 

حروف اضافه داتیو ساز در زبان آلمانی

حروفی که بعد از آن‌ها اسامی در حالت داتیو در آلمانی قرار می‌گیرند عبارت‌اند از: ab, aus, bei, mit, von, zu, seit, nach.

aus از (مکانی) ، از (زمانی) ، از، در

bei نزد، نزدیک، در، در هنگام، هنگام

mit با، به، به همراه، توسط

von از طرف، از جانب، از سمت

zu به، به‌سوی، به‌طرف

seit از (زمان) ، از وقتی‌که

nach بعد از، پس از (زمانی)

Ab از

 

مقاله پییشنهادی : نوشتن ایمیل به زبان آلمانی

 

حروف اضافه اکوزاتیو ساز در آلمانی

حروفی که بعد از آن‌ها اسامی در حالت اکوزاتیو در آلمانی قرار می‌گیرند عبارت‌اند از: für, gegen, ohne, um, durch, bis.

für برای، به‌خاطر، در عوض، به‌جای، به دلیل و…

gegen در جهت، خلاف، ضد، به‌طرف، به سمت، نسبت به، علیه و…

ohne بدون ِ

um در اطراف، پیرامون، رأس ساعت، تا، تقریباً، حدوداً و…

durch از بین، از میان، از وسط ، سرتاسر، در طول، در مدت و…

Bis تا

آموزش سطح A2 زبان آلمانی

 

روش دوم: به فعل جمله دقت می‌کنیم. در زبان آلمانی هم افعال داتیو ساز داریم و هم افعال اکوزاتیو ساز. یعنی ذات این افعال به‌گونه‌ای است که فرم اسم در جمله را به سمت این دو حالت هدایت می‌کند. در پایین با ۲۵۰ فعل داتیو ساز و اکوزاتیو ساز آشنا می‌شویم. اما ذکر چند نکته کاملاً ضروری است.

Akkusativ A=+ مخفف -> فعل جمله ذاتاً Akkusativ ساز است.

D = Dativ +مخفف -> فعل جمله ذاتاً Dativ ساز است.

D + A+ -> یعنی فعل در جمله یک اسم را به داتیو و اسم بعدی را به اکوزاتیو می‌برد. مانند فعلanbieten  به معنی: تقدیم کردن، عرضه نمودن، پیشنهاد کردن

 1. D) + A) -> یعنی فعل جمله الزاماً اسمی را به حالت داتیو نمی‌برد اما حتماً باید اسم جمله را به حالت اکوزاتیو ببرد. مانند فعل جداشدنی aufmachen به معنی: بازکردن یا گشودن

+D / + A -> در این حالت فعل جمله گاهی اکوزاتیو ساز و گاهی هم داتیو ساز است. مانند فعل kündigen به معنی: فسخ کردن یک قرار داد، استعفا دادن و پرس و جو کردن

لیست افعال داتیو و اکوزاتیو

Verb            Kasus            Beispiel

.Abnehmen     + D + A   Ich nehme dir die Tasche ab

.Abtrocknen    + A         Er trocknet seinen Teller ab

?anbieten        + D + A      Kann ich Ihnen einen Wein anbieten

.annehmen     + A          Sie können das Geschenk gern annehmen

.anrufen         + A              Er ruft seinen Freund an

.anschauen    + A         Wir schauen den Reichstag an

.ansehen        + A              Wir sehen uns den Ku’damm an

.anstrengen    + A         Diese harte Arbeit strengt mich an

!antworten      + D           Bitte antworte mir schnell

?anzünden      + A            Zündet ihr die Kerzen an

.auffallen        + D              Der Fehler ist mir nicht aufgefallen

.aufgeben       + A            Er hat seinen Job aufgegeben

?aufheben       + A            Kannst du den Krümel aufheben

.Aufmachen    + D + A      Warte, ich mache dir die Tür auf

.aufnehmen      + A             Das Land nimmt neue Asylanten auf

.aufräumen      + A        Am Wochenende räume ich den Keller auf

?ausgeben       + A         Hast du das ganze Geld ausgegeben

!Auspacken       + A       Bitte pack das Geschenk schnell aus

!ausschalten     + A              Schalte bitte den Fernseher aus

.aussprechen   + A               Die Wahrheit musste jemand aussprechen

.Aussuchen   + D + A        Du hast dir die teuerste Pizza ausgesucht

.ausweichen    + D                  Er konnte dem LKW noch ausweichen

.Ausziehen      + A                 Bitte ziehen Sie den Hut aus

?backen            + A            Backst du heute wieder einen Kuchen

.Baden            + A                 Sie badet ihren Sohn täglich

.bauen            + A                 Wir bauen nächstes Jahr ein Haus

.Beachten        + A             Beachten Sie die Bedienungsanleitung

.Beantragen    + A              Er habe das Arbeitslosengeld beantragt

.Beantworten    (+ D) + A    Bitte beantworten Sie die E-Mail heute

.Bedienen        + A              Der Kellner bedient den Franzosen

.Begegnen          + D            Er begegnet ihm zum ersten Mal

.beginnen                 + A             Bald beginne ich einen Deutschkurs

.begründen            + A               Ich begründe meine Meinung nicht

?begrüen                + A            Begrüßt   ihr die Gäste

.behalten              + A              Ich behalte diesen Ring

?bekommen            + A              Bekommen Sie den Fisch

.bemerken               + A             Er bemerkt den Fehler nicht

.benachrichtigen      + A             Sie benachrichtigte ihren Mann sofort

.Benutzen                 + A              Bitte benutze dein Taschentuch

.beraten                  + A                Er berät nur einen kleinen Kundenkreis

.Berücksichtigen        + A         Berücksichtigen Sie die Zeitverschiebung

.beruhigen               + A                Sie beruhigt ihr weinendes Kind

.beschreiben              + A             Ich beschreibe die deutsche Grammatik

!besichtigen              + A                 Lass uns das Museum besichtigen

.besitzen                   + A             Ich besitze keinen Porsche

.bestellen                 + A              Ich bestelle einen Opel

?bestimmen         + A           Können  Sie das Alter genau bestimmen

.Besuchen          + A             Wir müssen deinen Bruder besuchen

.betrügen            + A              Sie betrog ihn mit seinem Freund

.Beweisen           (+ D) + A         Die Polizei bewies dem Dieb die Straftat

.bezahlen           + A               Er konnte die Rechnung nicht bezahlen

.bieten               (+ D) + A           Die Firma bietet mir eine gute Stelle

.brauchen           + A             Ich brauche keine Schokolade

.bringen            + D + A         Bitte bring mir einen Kaffee

.danken            + D              Ich muss dir herzlich danken

?dienen               + D              Dient das der Wahrheit

!drehen              + A               Dreh die Musik bitte leiser

?drohen              + D            Du willst mir drohen

.Drücken          + A              Er drückt den Knopf dreimal

.Drucken          + A            Ich drucke nur schnell die Präsentation

.ehren               + A             Sie ehren den Autor für sein Lebenswerk

Einfallen         + D                  Mir fällt keine neue Idee ein

.einkaufen       + A             Kauf das Fleisch im Supermarkt ein

?einladen          + A           Lädst du deine Eltern fürs Wochenende ein

.Einpacken       (+ D) + A   Ich packe die Ausweise ein

.empfehlen        + D + A               Er empfiehlt uns das Steak

.enthalten          + A             Cola enthält viel Zucker

.entlassen           + A             Die Firma entlässt den besten Mitarbeiter

?erfahren            + A              Hast du das Neueste schon erfahren

?erfinden            + A              Wer hat den Computer erfunden

.erfüllen             (+ D) + A               Ich erfülle mir heute einen Wunsch

?Erhalten              + A          Wann erhältst du dein Diplom

.erhöhen              + A              Die Regierung hat den Steuersatz erhöht

.erkennen             + A            Ich erkenne dich auf dem Foto nicht

?Erklären              (+ D) + A            Kannst du mir den Akkusativ erklären

.Erledigen            + A            Ich erledige nur schnell die Post

.eröffnen               + A         Ein Italiener eröffnet die neue Pizzeria

?erreichen            + A           Wann kann ich dich erreichen

.Erschrecken        + A       Du darfst den Hund nicht erschrecken

!erwarten              + A         Ich erwarte eine Antwort von dir

.erzählen             (+ D) + A  Omas erzählen gern Geschichten

.Erziehen              + A         Man muss junge Hunde streng erziehen

.Essen                 + A            Er isst mittags immer einen Hamburger

!Fehlen                + D           Du fehlst mir so sehr

!Feiern                 + A          Lass uns deinen Geburtstag groß feiern

.finden                + A             Ich finde deinen Vorschlag gut

.Folgen                 + D           Bitte folgen Sie mir

!Fordern               + A                Ich fordere einen Geschäftswagen

.fotografieren         + A           Fotografieren Sie nicht die Prominenten

?fragen                + A               Kannst du ihn fragen

.frühstücken           + A              Wir frühstücken zwei Brötchen

.fühlen                    + A             Ich fühle hier im Fell eine Zecke

.Führen                + A             Sie führt den Frisörsalon schon 25 Jahre

.geben              + D + A           Bitte gib mir den Schlüssel fürs Auto

.gefallen            + D             Deine neue Frisur gefällt mir

.gehorchen           + D          Ihr müsst dem Lehrer gehorchen

!gehören              + D          Das T-Shirt gehört doch mir

.gelingen             + D         Diesmal gelingt mir der Kuchen

.genügen             + D             Dein Versprechen genügt mir nicht

.Geschehen          + D               Dir geschieht kein Unrecht

.Glauben          + D (+ A)               Ich glaube dir nich

gratulieren           + D              Wir gratulieren dir zur .Geburt von Lisa

!grüßen             + A               Ich grüße dich

?Haben                 + A              Haben wir heute einen Termin

!hassen              + A              Ich hasse diesen Tag

.heben               + A              Der Kran hebt die Palette aufs Dach

.heizen          + A                Wir heizen den Raum nur im Dezember

?helfen               + D         Willst du mir helfen

.herstellen            + A           HP stellt Computer her

.holen            (+ D) + A        Ich hole mir schnell einen Tee

?hören               + A            Hörst du auch dieses Geräusch

.informieren         + A              Mein Chef wollte mich heute informieren

?kaufen               (+ D) + A            Soll ich mir die Schuhe kaufen

.kennen              + A                Ich kenne diesen Mann von früher

?Kochen            (+ D) + A            Kochst du mir heute eine Suppe

.Kontrollieren        + A          Der Zoll kontrolliert wenige Reisende

.Korrigieren          + A             Bitte korrigiere die Fehler im Text

.Kündigen       + D / + A           Achim kündigt seinem Mitarbeiter

.Ich kündige meine Stell

.küssen            + A              Sie können die Braut jetzt küssen

.Lassen             + A            Anne lässt sich ein Tattoo stechen

.leid tun                + D                    Du tust mir wirklich leid

?Leihen               + D + A       Kannst du mir einen Regenschirm leihen

.leiten                    + A               Er leitet die Firma schon viele Jahre

.lernen              + A              Ich muss diesen Text auswendig lernen

?lesen              + A              Kannst du den Brief lesen

!lieben                + A              Ich liebe diesen Ort

?liefern               (+ D) + A          Können Sie mir das Sofa morgen liefern

.Loben            + A                 Du solltest deine Mitarbeiter mehr loben

.lösen               + A               Alexander konnte das Rätsel lösen

?machen           (+ D) + A     Machst du mir einen Kaffee

?malen            (+ D) + A          Malst du mir ein Bild

.markieren         + A         Markieren Sie die richtige Antwort

.meinen               + A              Ich meine diesen Mann, nicht den dort

.Melden          (+ D) + A           Melden Sie den Fehler bitte sofort

.Merken           (+ D) + A           Ich kann mir deine Nummer nicht merken

.messen            + A           Messen Sie den Abstand genau

.mieten          (+ D) + A          Morgen mieten wir uns ein Boot

?mitbringen       (+ D) + A            Bringst du mir einen Stift mit

.Mitteilen        (+ D) + A          Teilen Sie mir Ihre Frage per E-Mail mit

.nachgehen        + D            Dieser Sache muss ein Anwalt nachgehe

.Nehmen         (+ D) + A           Ich nehme mir einen Tag Urlaub

?nennen        (+ D) + A  Kannst du mir einen berühmten Erfinder nennen

.nutzen          + A           Du kannst mein Internet gern auch nutzen

?nützen         + D          Wem nützt dieses neue Gesetz

.passen           + D            ۱۲٫۰۰ Uhr passt mir gut

.pflegen         + A        Sie pflegt ihre alten Eltern schon lange

.prüfen            + A         Wir müssen Ihren Antrag genau prüfen

?putzen            + A       Kannst du auch mein Auto putzen

?raten            + D             Kannst du mir raten, was ich tun soll

.rauchen          + A            Er raucht nach dem Essen eine Zigarette

.Reichen         + D + A              Reich mir bitte das Salz

?Reparieren           + A              Wann können Sie mein Auto reparieren

.Reservieren           (+ D) + A       Reservieren Sie mir zwei Sitzplätze

.riechen          + A             Ich kann dieses Parfüm nicht mehr riechen

.sammeln          + A              Sammeln Sie den Restmüll in dieser Tonne

.Schaden            + D             Zu viel Sonne schadet mir

?Schenken            + D + A            Schenkst du mir eine Kette

.Schlagen               + A           Schlagen Sie das Eiweiß, bis es steif ist

?Schließen         + A             Wann schließen die Geschäfte in Köln

.Schmecken           + D            Die Kirschen schmecken mir so gut

?Schneiden             (+ D) + A    Soll ich dir eine Scheibe Brot schneiden

.Schreiben              (+ D) + A     Schreib mir nur eine kurze SMS

?sehen                     + A              Willst du meinen Garten sehen

.Senden                  (+ D) + A        Wir senden Ihnen die Bücher morgen

.Sparen                  + A      Ich spare das Geld für meinen Urlaub

.Spielen               + A             Spiel doch nicht so viele Computerspiele

.Spülen               + A             Ich spüle schnell die Töpfe

.Starten                 + A            Morgen starten wir den Verkauf

.stehlen               (+ D) + A            Er stiehlt mir nur meine Zeit

?Stoppen               + A                Wie kann man das Programm stoppen

.stören              + A          Der Baulärm stört mich sehr

.Studieren             + A               Ich studiere Deutsch und Englisch

?Suchen                + A              Suchen Sie ein Hotelzimmer

.Tanzen               +            A Ich tanze am liebsten den Tango

?teilen                + A                Teilst du dein Geld mit mir

.Töten              + A               Ich habe diese Spinne getötet

?Tragen               + A                  Kannst du die Bierkiste tragen

.transportieren             + A          Dieser LKW transportiert 50 Schweine

.Treffen                    + A              Morgen treffe ich meinen alten Kollegen

.Trinken              + A            Ich trinke einen Rotwein

?Trocknen             (+ D) + A           Willst du dir die Haare trocknen

.Überfahren           + A         Er habe das Tier nicht überfahren

.überholen              + A            Das Motorrad überhole ich nicht

.übernehmen             + A             Porsche hat VW nicht übernommen

.überqueren              + A      Wir überqueren die Straße am Zebrastreifen

.Überraschen         + A            Sie überrascht ihren Mann sehr gern

?Überreden         + A            Kann ich dich zu einem Picknick überreden

.Übersetzen           + A           Diesen Text muss man übersetzen

?Überweisen     (+ D) + A    Kannst du mir das Geld heute überweisen

.Überzeugen       + A        Dieses Argument überzeugt mich nicht

.Umtauschen           + A            Sie können den Bikini nicht umtauschen

.Unterrichten            + A        Ich unterrichte diese Klasse schon ein Jahr

.unterschreiben         + A         Unterschreiben Sie den Vertrag hier unten

.Unterstützen          + A      Eltern müssen ihre Kinder unterstützen

.Untersuchen       + A           Der Arzt untersucht den Kranken

.Verändern         + A           Sie hat ihren Stil 20 Jahre nicht verändert

?Verbieten          + D + A             Willst du mir die Reise etwa verbieten

.Verbrauchen     + A  Jeder EU-Bürger verbraucht eine halbe Tonne Müll

.verdächtigen      + A (+ G)    Man habe den Fahrer des Diebstahls verdächtigt

.Verdienen     (+ D) + A     Jetzt haben wir uns einen freien Tag verdient

!Vergessen     + A      Vergiss bitte den Frisörtermin nicht

.Vergleichen       + A      Man muss stets die Preise vergleichen

.Vergrößern         + A            Die Firma vergrößert ihre Produktionshalle

.Verhaften           + A          Die Polizei verhaftet den Täter

.Verheimlichen        + D + A           Du kannst mir nichts verheimlichen

.Verhindern        + A Die         Bürger konnten den Neubau der Straße nicht verhindern

.Verkaufen       (+ D) + A       Endlich habe ich mein altes Auto verkauft

?Verlängern      + A          Verlängerst du dein Abo der Tageszeitung

.verlassen       + A             Sie hat ihn verlassen

.Verlieren            + A          Ich verliere gleich meinen Verstand

?vermieten          (+ D) + A      Vermietest du die Wohnung ab 1. August

.Verpassen     + A            Nun habe ich das WM-Endspiel verpasst

.Verraten          (+ D) + A        Du darfst ihr das Geheimnis nicht verraten

.Verschreiben           + D + A      Der Arzt hat mir Massagen verschrieben

?Versichern           (+ D) + A     Können Sie mir das Auto versichern

.versprechen        + D + A    Du hast mir eine Überraschung versprochen

.verstecken         + A        Der Osterhase versteckt die Ostereier

.verstehen           + A           Ich verstehe dieses Wort nicht

.verteilen           + A         Der Weihnachtsmann verteilt die Geschenke

!Vertrauen         + D             Vertrau mir

.Vertreten            + A         Mein Kollege hat mich vertreten

?Verursachen     + A          Wer hat den Unfall verursacht

.Verwenden        + A           Ich verwende das Waschmittel schon lange

.Verzeihen            + D (+ A)        Man sollte dem anderen verzeihen

?Vorbereiten          + A        Kannst du eine kurze Rede vorbereiten

?Vorlesen         + D + A            Kannst du mir eine Geschichte vorlesen

.Vorschlagen         + D + A          Ich schlage Ihnen einen Handel vor

.Vorstellen        + D + A         Sie hat ihren Eltern den neuen Freund noch nicht vorgestellt

.Warnen              + A            Ich habe dich gewarnt

.Waschen           + A        Ich wasche mein Auto jeden Samstag

.Wechseln         + A            Ich muss meinen 500-Euro-Schein wechseln

?Wecken           + A             Kannst du mich um 6.00 Uhr wecken

!weh tun          + D             Vorsicht! Du tust mir weh

.Werfen             + A             Ich werfe dieses alte T-Shirt jetzt weg

.widersprechen    + D         Du sollst deinem Vater nicht widersprechen

?wiederholen            + A          Können Sie die Frage wiederholen

?Wiegen             + A              Wie viel wiegt ein Airbus

!winken            + D             Wink deiner Oma zum Abschied

?Wissen        + A              Weißt du keine bessere Frage

.Wünschen       + D + A         Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag

?Zählen             + A           Zählst du die Tage bis zu deinem Urlaub

.zahlen            + A             Er zahlt das Essen für die ganze Familie

?Zeichnen           + A            Kannst du einen Elefanten zeichnen

!Zeigen                + D + A          Zeig mir mal bitte deine Hände

.Zerstören              + A            Im Krieg wurde Dresden komplett zerstört

?Zuhören               + D             Hörst du mir bitte mal zu

?zumachen               + A             Machst du die Tür zu, wenn du gehst

.Zusammenfassen        + A   Lasst uns alle Argumente zusammenfassen

.Zuschauen             + D            Warte! Ich will dem Maler zuschauen

.Zusehen             + D               Ich könnte dir stundenlang zusehen

.Zustimmen      + D   Der Bundestag hat dem neuen Gesetz zugestimmt

 

مقاله پییشنهادی : جملات کوتاه زیبا به زبان آلمانی

 

تفاوت اکوزاتیو و داتیو

ضمایر

اگر بخواهیم در جمله به‌جای اسم از ضمیر استفاده کنیم در این صورت ضمیر باتوجه‌به جایگاهش در جمله متغیر خواهد بود. به جدول صرف ضمایر داتیو ساز و اکوزاتیو ساز در زبان آلمانی توجه کنید:

 

معنای ضمایر اکوزاتیو در زبان آلمانی Personal-pronomem

akkusativ

Personal-pronomem

Dativ

معنای ضمایر داتیو در زبان آلمانی
من را mich Mir به من
تو را dich Sir به تو
او را ihn Ihm به او
او را sie Ihr به او
آن را se Ihm به آن
ما را uns Uns به ما
شماها را uns euch به شماها
آن‌ها را uns ihnen به آن‌ها
شما را uns ihnen به شما

 

پس در حالت کلی تفاوت اکوزاتیو و داتیو

اکوزاتیو

 • برای مفعول مستقیم در یک جمله
 • بعد از حروف اضافه اکوزاتیو زیر اگر مفعول پس از این حروف اضافه بیاید اکوزاتیو است. حروف اضافه: durch, gegen, ohne, um, bis, entlang.
 • عبارات زمانی در جملات آلمانی معمولاً به‌صورت اکوزاتیو نوشته می‌شوند

داتیو

برای مفعول‌های غیرمستقیم

بعد از حروف اضافه زیر، مفعول مستقیم همیشه داتیو است؛ حروف: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu

بعد از فعل‌های داتیو مانند halfen, danken, gefallen, gehoren, schmecken, passen. این فعل‌ها، همیشه مفعول خود را به‌صورت داتیو در می‌آورند.

پس از برخی صفت‌ها که شرایط خاصی را توصیف می‌کنند مانند

Mir ist warm. (گرممه!)

Wie geht es dir? (احوالت چطوره؟)

به مثال‌های زیر توجه کنید:

Er hilft mir او به من کمک می‌کند

Mein Freund leiht mir sein Fahrrad دوستم دوچرخه‌اش را به من قرض می‌دهد

Er trägt ihr den Koffer او (مذکر) چمدان را برای او (مؤنث) می‌آورد

Ich kann dir ein Hotel empfehlen من می‌توانم به تو یک هتل پیشنهاد بدهم

Gehört das Auto dir? آیا این اتومبیل به تو تعلق دارد؟

 

مقاله پییشنهادی : زمان آینده در زبان آلمانی

 

نکات کلیدی داتیو و اکوزاتیو در آلمانی

 • برای هر چیز غیرانسانی از wen? و برای هر چیز غیرانسانی از was? استفاده می‌کنیم.
 • اگر فعل habben در جمله داشته باشیم، اسم بعد از آن به حالت اکوزاتیو بکار می‌رود.
 • اسامی تمام ماه‌ها، روزها، هفته‌ها، مذکر هستند و در حالت Dativ باید der آن‌ها به dem تبدیل شود.

سخن آخر

مفعول در زبان آلمانی به دو حالت مستقیم و غیرمستقیم بیان می‌شود. برای تشخیص این دو از هم در جمله باید موارد گوناکونی از جمله افعال، حروف اضافه و ضمایر داتیو و اکوزاتیو را بررسی نمود.

آموزش زبان آلمانی سطح B1

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا