مدیریت

تاثیر سبک رهبری بر عملکرد کارکنان

آشنایی با تاثیر سبک های رهبری

این مقاله درصدد است تا تاثیر سبک های رهبری اعمال شده در یک سازمان را بر عملکرد کارکنان بررسی کند و برگرفته از مقاله Effect of Leadership Style on Employee Performance در سال 2015 است که به مطالعه درک تاثیر سبک های رهبری مختلف استبدادی، دموکراتیک (مردم سالارانه)، و مشارکتی بر عملکرد کارکنان می‌پردازد.

اهداف زیربنای این مطالعه عبارتند از:

 • بررسی تاثیر سبک رهبری استبدادی بر عملکرد کارکنان
 • بررسی تاثیر سبک رهبری دموکراتیک بر عملکرد و تحلیل تاثیر سبک رهبری مشارکتی بر عملکرد کارکنان در یک سازمان
 • این مطالعه رویکردهای کیفی و تحقیق ثانویه را بکار گرفته است

دلیل این کار ایجاد امکان تدارک بحث کافی برای خوانندگان است که به آنها کمک خواهد کرد تا درک بیشتری نسبت به مسئله و متغیرهای مختلف موجود در آن بدست آورند.

 

آشنایی با تاثیرات سبک رهبری

 

منابع تحقیق ثانویه دربرگیرنده گزارشات تحقیقاتی پیشین، روزنامه ها، مجلات و محتوای ژورنال‌ها هستند. یافته‌های موجود در ژورنال‌ها و دانش فعلی در کتاب‌ها بعنوان تحقیقات ثانویه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

جهت روایی سنجی هدف تحقیق، دیدگاه-های علمی مختلف راجع به تاثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته ارائه خواهند شد. در پایان، نتیجه گرفته شد که رهبری استبدادی در کوتاه مدت و سبک رهبری دموکراتیک در تمامی افق های زمانی سودمند هستند.

 

مقاله پییشنهادی : مفهوم مدیریت راهبردی و اهمیت آن 
مفهوم مدیریت راهبردی و اهمیت آن 

 

رهبری مشارکتی در بلندمدت دارای بیشترین مزیت است و تاثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان دارد.

چشم انداز تاریخی

در سال‌های گذشته، رهبری بعنوان یک رویکرد اثربخش جدید برای مدیریت کارکنان و کل سازمان مطرح شده است. مفهوم سنتی مدیریت پرسنل به تدریج جای خود را به مدیریت منابع انسانی داده است.

این امر باعث اولویت بخشی به یکپارچه سازی استراتژیک سبک های رهبری جدید درون مدیریت اثربخش کارکنان و بهبود عملکرد آنها می شود. کنث و هرسی تصریح می کنند که؛ “رهبر اثربخش باید یک معالج خوب باشد و سبکی را بمنظور برآوردن تقاضاهای موقعیتی که سازمان در آن فعالیت می کند، برگزیند.”

 

آشنایی با تاثیرات سبک رهبری

 

سبک‌های رهبری مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند که برای کارکنان بر اساس مقدار جهت دهی‌ها، توانمندسازی و قدرت تصمیم گیری مناسب هستند. یک پدیده اداری منعکس کننده شیوه، سبک، موقعیت رهبری و معیارهای عملکرد تعیین شده است. بعنوان یک نتیجه، عملکرد کارکنان بنا بر نوع جهت دهی و بکارگیری سبک استراتژیک در مدیریت وظایف روزانه تحت تاثیر قرار می گیرد.

مطالعات پیشین پدیده های عملکردی و شیوه تاثیرپذیری آنها از متغیرهای مختلف همچون رهبری و سبک های مختلف آن از قبیل مشارکتی، استبدادی و دموکراتیک را بررسی کردند. در اکثر مطالعات اشاره شد که مفهوم رویکرد مشارکتی چندان بررسی نشده است، اما در داده های گردآوری شده، این رویکرد برای پایداری فرایندهای رهبری، بخصوص در محیط های کاری بزرگ، حیاتی بود.

 

مقاله پییشنهادی : منظور از سبک رهبری چیست
منظور از سبک رهبری چیست

 

بطور کلی، تاریخچه رهبری و شیوه تاثیر آن بر عملکرد کارکنان به قرن هفدهم باز می گردد و تا پایان آن قرن ما شاهد یک انتقال از رفتار با انسان ها بعنوان ماشین به در نظر گرفتن آنها بعنوان سرمایه اصلی در دستیابی به وظایف کاری مختلف بودیم.

چشم انداز مفهومی

در این مطالعه، سبک‌های رهبری مختلف همچون استبدادی، دموکراتیک و مشارکتی بعنوان متغیرهای مستقل و عملکرد کارکنان بعنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرند.

یک مدل مفهومی بر مبنای رابطه بین آنها توسعه می یابد تا به تجزیه و تحلیل در این مورد بپردازیم که کدام سبک رهبری جهت بهبود عملکرد کارکنان یک سازمان بهتر است.

در نتیجه، عملکرد به لحاظ عملیاتی بعنوان اجرای وظایف تعریف شده، برآوردن ضرب العجل ها، درونداد تیمی، و دستیابی به اهداف بخشی تلقی شد. موارد فوق الذکر باید به کارایی، تخصصی سازی، بازخورد اثربخش و روابط سازمانی خوب منجر شوند.

 

چشم انداز مفهومی

 

رابطه هر دو عبارت (رهبری و عملکرد کارمند) باید از طریق سبک ها و رویکردهایی که منجر به کارایی رهبری می شوند ثابت گردد، که کارتر آن (رهبری) را بعنوان توانایی بکارگیری شایستگی های مدیریتی برای فرایندهای عملکرد سازماندهی شده از طریق الهام بخشی، انگیزش و برانگیختن تیم ها جهت برآوردن اهداف سازمانی تعیین شده تعریف کرد.

چشم انداز نظری

فرد فیدلر نظریه مدل رهبری اقتضائی را معرفی می کند که در آن عملکرد کارکنان به تطبیق مناسب بین توانایی یک رهبر برای رهبری و فاکتورهای وضعیتی بستگی دارد که دربرگیرنده قابلیت های رهبر، سبک ارجح و رفتار و شایستگی کارکنان هستند.

این نظریه پیشنهاد می‌دهد که رهبران باید سبکی را انتخاب کنند که برای وضعیت مربوطه بهترین است و سریعا عملکرد کارکنان را بر می انگیزد.

رهبری بطور فزاینده ای مستلزم متقاعدسازی و توضیح و همچنین توانایی شناسایی، تائید و احیای ارزش های گروهی که رهبر نماینده آن است، دانسته می شود.

تخصص مدیریتی، مهارت های فنی، سواد فرهنگی و سایر دانش ها و مهارت های مرتبط ابزارهای کافی برای رهبرانی نیستند که زندگی آنها وقف خدمات عمومی شده است.

 

چشم انداز نظری

 

یک رهبر اثربخش از مسئولیت تدارک راهنمایی و اشتراک گذاری دانش با کارمندان جهت هدایت آنها به سمت عملکرد بهتر و تبدیل آنها به متخصصان حفظ کیفیت برخوردار است.

تبدیل شدن به رهبر تمامی اعضای تیم یک مسئولیت بزرگ است. معرفی استانداردهای روشن رهبری ارزش های هسته ای و بلوغ نقش و مسئولیت های رهبران را ترفیع می بخشد.

 

ویدیو پییشنهادی : آموزش مدیریت راهبردی
آموزش مدیریت راهبردی

بیان مسئله

عملکرد کارمند دربرگیرنده اجرای وظایف تعریف شده، برآوردن ضرب العجل ها، شایستگی کارکنان و اثربخشی و کارایی در انجام کار است. سازمان های مختلف به سبک های رهبری قوی نیاز دارند که عملکرد کارکنان را بر می انگیزند.

برخی سازمان ها همچون کارخانه تراکتورسازی با مشکلاتی روبرو هستند: نوآوری ضعیف، بهره وری پایین، ناتوانی در برآوردن اهداف عملکردی. این مسئله بواسطه فقدان مداخلات استراتژیک با سبک های رهبری معین در موقعیت های خاص بوجود می آید. این مسئله مداوما در حال تاثیرگذاری بر عملکرد کارکنان بود.

 

بیان مسئله

 

به همین دلیل مطالعه ما به بررسی یک بهترین سبک رهبری می پردازد که برانگیزنده عملکرد کارکنان باشد.

اعتقاد بر این است که یک سازمان اثربخش به موتورهای محرکه یا رهبران کسب و کار وابسته است. ایده رهبری اثربخش همچنین در دنیای فناوری اتخاذ می شود.

 

ویدیو پییشنهادی : آموزش دوره رفتار سازمانی
آموزش دوره رفتار دورن سازمانی

 

کارکنان تصور می کنند که نیاز به یک رهبر وجود دارد که نه تنها باید افراد را هدایت کند بلکه همچنین اثربخش باشد. بنابراین، آنها نیازمند یک رهبر اثربخش هستند که بتواند افراد را به سمت تغییرات و بهبود عملکرد هدایت کند.

 • یک رهبر تحت ملاحظات عملکرد اثربخش کارکنان و شرکت، چگونه عمل می کند؟
 • اثربخشی رهبران چگونه عملکرد را تغییر می دهد؟

هدف

هدف این مطالعه بررسی تاثیر سبک های مختلف رهبری (استبدادی، دموکراتیک، و مشارکتی) بر عملکرد کارکنان است.

اهداف ویژه

 1. تحقیق راجع به اثربخشی یک سبک رهبری با اهداف خاص برانگیخته می شود. یک تحقیق بدون هدف بی ارزش خواهد بود و بخشی از
 2. اهداف این مطالعه معرفی بهترین رویکرد رهبری می باشد.
 3. بررسی سبک های رهبری که در عملکرد کارکنان نقش دارند.
 4. توضیح رابطه بین سبک های رهبری اثربخش و عملکرد کارکنان.
 5. دانستن اهمیت سبک های رهبری در عملکرد کارکنان.
 6. توسعه مدلی که رابطه میان سبک های مختلف رهبری و عملکرد کارکنان را نشان می دهد.

پرسش های تحقیق

 1. سبک رهبری اثربخش چقدر بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد؟
 2. برآیندهای یک سبک رهبری اثربخش چه هستند؟
 3. چه رابطه ای بین رهبری مشارکتی و عملکرد کارکنان یک سازمان وجود دارد؟
 4. چه رابطه ای بین سبک رهبری دموکراتیک و عملکرد کارکنان وجود دارد؟
 5.  سبک رهبری استبدادی تا چه میزان بر عملکرد کارکنان یک سازمان تاثیر دارد؟

 

مقاله پییشنهادی : منظور از مدیریت انگیزه چیست
مفهوم مدیریت راهبردی و اهمیت آن 

 

اهمیت مطالعه

انجام این مطالعه به درک مفهوم ارائه شده کمک خواهد کرد و بنابراین داده ها و اطلاعاتی را گردهم می آورد که هر برنامه ریز می تواند از آنها به منظور دستیابی به استراتژی ها، برنامه ها و طراحی هایی استفاده نماید که به سازمان در محیط تجاری بشدت رقابتی، متنوع و پیچیده ی اطراف کمک می کنند.

این مطالعه با دستیابی به اهداف ذکر شده در قسمت اهداف، برای محققان دیگری که ممکن است در حال تمرکز بر درک مفهوم رهبری اثربخش باشند، سودمند خواهد بود.

اهمیت جالب توجه این مطالعه در این است که محققان دیگر قادر خواهند بود تا از یافته های آن برای مطالعات آتی که اثری عظیم بر جامعه خواهند داشت، استفاده کنند. می توان از یافته های این مطالعه برای مطالعات دیگری که ممکن است در معرفی تغییرات برای کسب و کار مفید باشند، استفاده کرد.

 

اهمیت مطالعه

 

یافته های مطالعه ی حاضر از چند جهت مهم بوده اند. آن به بدنه دانش کمک کرده است، زیرا حوزه فعلی بشدت در پاکستان و کشورهای در حال توسعه مغفول مانده است.

هیچ مطالعه ای به بررسی اثرات سبک های رهبری در افزایش عملکرد کارکنان در پاکستان نپرداخته است. بنابراین، مطالعه حاضر فرض می کند که یافته های آن به رهبران سازمان ها در پاکستان، بخصوص کارخانه تراکتورسازی و بطور کلی سازمان های کشورهای در حال توسعه در پاسخ به مسئله ی دیرپای چگونگی ارتقاء عملکرد رهبر کمک می کنند.

حوزه مطالعه

این مطالعه تنها بر بررسی این امر تمرکز کرد که چگونه سبک های رهبری مشارکتی، استبدادی و دموکراتیک عملکرد کارکنان را که دربرگیرنده اجرای وظایف معین، برآوردن ضرب العجل ها و دستیابی به اهداف واحدها بر می انگیزند. گردآوری داده ها از مقالات دهه اخیر (2000-2011) صورت گرفته است.

مرور ادبیات

در این قسمت، ابتدا به مفهوم رهبری و سبک های آن پرداخته می شود. سپس چارچوب نظری توضیح داده می شود که در مورد اثرات سه سبک رهبری (مشارکتی، استبدادی، و دموکراتیک) بر عملکرد کارکنان صحبت می کند.

 

مقاله پییشنهادی : هدف از تحلیل درون سازمانی چیست؟
هدف از تحلیل درون سازمانی چیست؟

رهبری

رهبری فرایندی است که یک مدیر از طریق آن به جهت دهی، راهنمایی و تاثیرگذاری بر رفتار و کار سایرین می پردازد تا به اهداف خاص در یک وضعیت معین دست یابد. رهبری عبارت است از توانایی یک مدیر در برانگیختن زیردستان جهت کار با اطمینان به نفس و اشتیاق. می توان رهبری را بعنوان ظرفیت تاثیرگذاری بر تحقق یک هدف گروهی تعریف کرد.

رهبران باید چشم انداز آینده را توسعه دهند، و اعضای سازمان را بر انگیزند تا خواهان دستیابی به چشم اندازها و بهبود عملکرد باشند. طبق نظر آدر، “رهبری عبارت است از توانایی متقاعدسازی دیگران جهت تعقیب مشتاقانه اهداف تعریف شده. آن یک عامل انسانی است که گروه را به یکدیگر پیوند می زند و عملکرد آنها را بهبود می بخشد و آنها را به سمت اهداف رهنمون می سازد”.

کودری اذعان می کند که رهبری مستلزم سروکار داشتن و مواجهه با تغییر، با تمرکز بر تصویر بلندمدت و بزرگ، عدم دوری گزینی همیشگی از پذیرش ریسک ها، و تمرکز بر افراد و ارزش های آنها بجای توجه صرف بر سود و زیان می باشد.

 

رهبری

 

جیم کولینز مقاله ای را در مجله مرور کسب و کار هاروارد در مورد رهبری با عنوان “از خوب به عالی” منتشر کرد. در آن مقاله بیان می شود که “تحول آفرین ترین مدیران صاحب آمیخته ای متناقض از فروتنی شخصی و اراده حرفه ای هستند . . . آنها جسور و خستگی ناپذیر هستند.

آنها برای توسعه عملکرد کارکنان، بجای کنترل بر توانمندسازی تمرکز می کنند.

سبک های رهبری

 نویسنده کسب  و کار، سبک های رهبری مختلف را دسته بندی کرد. او اظهار داشت که می توان سبک های رهبری را روی یک مقیاس، از استبدادی به دموکراتیک به مشارکتی، توضیح داد که درجه اختیار و قدرت تصمیم گیری رهبران و کارکنان را نشان می دهد.

سبک استبدادی با یک فلسفه “من دستور می دهم” توصیف می شود. رهبران مستبد به کارکنان خود می گویند که باید چه کار کرد. این سبک می تواند به یک کسب و کار رهنمود روشنی بدهد، اما همچنین ممکن است مدیران را به سمت کم ارج شماری یا نادیده گرفتن درونداد تیم ها سوق دهد.

با این حال، یک رویکرد استبدادی در برخی موقعیت ها مناسب است. آن زمانی ارزشمند است که کسب و کار با یک بحران مواجه می شود یا یک مسئله فوری پدید می آید که نیازمند پاسخ فوری است.

رویکرد دموکراتیک با یک فلسفه “من به اشتراک می گذارم” توصیف می شود. تصمیمات در درون تیم ها اتخاذ می شوند و هر عضو از دروندادهای برابری برخوردار است. مارتین مدیر برنامه آموزش و مهارت  آفرینی تسکو در بریتانیا است.

او مجموعه ای از مسئولیت ها را در ارتباط با افراد، فرایندها و استانداردها بر عهده دارد. سبک مارتین ممکن است از یک رویکرد دموکراتیک در هنگام تعیین بودجه های آموزشی برخوردار باشد.

 

سبک های رهبری

سبک رهبری مشارکتی

سبک رهبری مشارکتی مستلزم آن است که تمامی اعضای یک تیم در شناسایی اهداف و توسعه رویه ها یا استراتژی هایی برای دستیابی به آن اهداف دخیل شوند. از این چشم انداز، می توان رهبری مشارکتی را بعنوان یک سبک رهبری تلقی کرد که بشدت بر اقدام رهبر بعنوان تسهیل گر، بجای صادرکننده ساده دستورات یا واگذاری ماموریت، متکی است.

می توان از این نوع رهبری مشارکتی در چارچوب های کسب و کار، سازمان های داوطلب و حتی در کارخانه استفاده نمود.

یکی از مزایای اصلی رهبری مشارکتی آن است که این فرایند توسعه رهبران بیشتری را که می توانند به سازمان در زمانی دیگر خدمت کنند، ممکن می سازد. از آنجایی که رهبران علاقمند به این سبک، درگیری فعال از طرف همه اعضای تیم را تشویق می کنند، افراد اغلب قادر هستند تا خلاقیت خود را بروز دهند و توانایی ها و استعدادهای خود را به نمایش بگذارند که نهایتا عملکرد کارکنان را بهبود می بخشند.

 

مقاله پییشنهادی : مدیریت تغییر چیست؟
مدیریت تغییر چیست؟

 

کشف این دارایی های پنهان به کار تیم فعلی کمک می کند، اما همچنین به سازمان علامت می دهد که باید فرصت های بیشتر را برای اعضای تیم جهت توسعه مهارت یا توانایی یا استفاده آتی فراهم سازد.

اگرچه هر شخص از سبک رهبری ارجح خود برخوردار خواهد بود، اما اثربخش ترین رهبران سبکی را انتخاب می کنند که برای وضعیت مربوطه مناسب است. آنها تعدادی از فاکتورها را در تصمیم گیری راجع به انتخاب سبک های مختلف مدنظر قرار خواهند داد:

 1. اقدام: آیا آن برای کسب و کار حیاتی است؟ آیا باید یک تصمیم را فورا اتخاذ کرد؟ تاثیر بالقوه آن بر کسب و کار چه خواهد بود؟
 2. تیم: آیا تیم از مهارت ها یا منابع درست برخوردار است؟ آیا از تیم در تصمیم گیری استفاده می شود؟
 3. سنت: هنجار غالب در گذشته چه بوده است؟

سبک رهبری مشارکتی

چارچوب نظری

فرد فیدلر نظریه مدل رهبری اقتضائی را معرفی می کند که در آن پیشنهاد می دهد که عملکرد کارکنان اثربخش به توانایی یک رهبر با توجه به عوامل وضعیتی همچون قابلیت های رهبر، سبک ارجح، و رفتار و شایستگی کارکنان بستگی دارد. این نظریه پیشنهاد کرد که رهبران باید سبکی را انتخاب کنند که برای وضعیت مربوطه بهترین است و فورا عملکرد کارکنان را بر می انگیزد.

یک رهبر اثربخش از مسئولیت تدارک راهنمایی و اشتراک گذاری دانش با کارکنان جهت هدایت آنها به سمت عملکرد بهتر و ایجاد تخصص در آنها برای حفظ کیفیت برخوردار است.

تبدیل شدن به رهبری برای همه اعضای تیم مسئولیت بزرگی است. معرفی استانداردهای روشن رهبری ارزش های هسته ای و بلوغ را در نقش و مسئولیت آنها ترفیع می بخشد.

همانطور که شرایط بر وظایفی که رهبران انجام می دهند تاثیر می گذارند، همچنین بر شیوه اجرای آن وظایف نیز تاثیر خواهد داشت. بطور کلی طبق مطالعه کارتر، سه سبک رهبری وجود دارند، و همچنین او خصوصیات مختلف هر سبک را که بطور قابل توجهی بر عملکرد کارکنان تاثیر می گذارند، توضیح می دهد.

 

مقاله پییشنهادی : ضروری‌ترین مهارت‌ها برای یک مدیر توسعه کسب و کار چیست؟
ضروری‌ترین مهارت‌ها برای یک مدیر توسعه کسب و کار چیست؟

استبدادی/قدرت طلب

هر دو کلمه رهبرانی را توصیف می کنند که دستور می دهند و انتظار فرمانبری بدون سوال را دارند. برنامه ها و سیاست ها از انزوا از گروه اتخاذ می شوند.

دستورات بدون ارائه دلایل یا نیت های آتی صادر می شوند. رهبران مستبد ابدا به بخشی از تیم تبدیل نمی شوند، بلکه صرفا آن را جهت دهی می کنند.

خصوصیات سبک استبدادی

کل قدرت تصمیم گیری در اختیار رهبران است، تقاضاهای غیرواقع بینانه ای دارند، از انضباط کاری و تنبیه بیش از حد استفاده می کنند، به دیگران اجازه پرسش در مورد تصمیمات یا اختیارات را نمی دهند، به نظرات مختلف انتقاد می کنند، به ندرت دیگران را تائید می کنند، بسادگی آزرده می شوند، از دیگران در جهت منافع خود استفاده می کنند، وظیفه محور و بسیار رقابتی هستند. این سبک در بازه کوتاه مدت سودمند است.

دموکراتیک/انفعالی

به لحاظ نظری بهترین نوع رهبران هستند. رهبر دموکراتیک هیچ پیشنهادی مطرح نمی کند، بلکه نظرات گروه ها را درخواست می نماید. گروه تنها گذاشته می شود تا تصمیمات خود را بصورت دموکراتیک اتخاذ نماید که، سپس توسط رهبر تائید می شوند.

مشارکتی

در رهبری مشارکتی، کارکنان در فرایند تصمیم گیری مشارکت می کنند. رهبر مشارکتی نظرات گروه را تعقیب و از این اطلاعات جهت اخذ تصمیمات بهره می گیرد. آگاهی گروه در مورد آینده حفظ می شود و به آن اجازه داده می شود تا به بحث راجع به تغییرات پیشنهادی در خط مشی بلندمدت بپردازد.

 

رهبری مشارکتی

تاثیر سبک های رهبری مختلف بر عملکرد کارکنان

همانطور که مایرون راش و کول توضیح دادند، سبک رهبری مشارکتی در وضعیتی از اثر مثبت بیشتری بر عملکرد کارکنان برخوردار است که آنها در انجام وظیفه خود و در اخذ تصمیمات مختلف احساس قدرت و اطمینان به نفس داشته باشند.

در سبک استبدادی رهبران تنها در شرایطی از قدرت اخذ تصمیمات برخوردار هستند که کارکنان در انجام وظایف و اخذ تصمیمات احساس کنند که در مرتبه پایین تری هستند.

در سبک دموکراتیک، کارکنان تا درجه ای از صلاحدید در انجام کار برخوردار هستند، بنابراین عملکرد آنها بهتر از سبک استبدادی است.

روش تحقیق

این مطالعه با یک نگاه و تحقیق تفسیری و با استفاده از یک رویکرد توصیفی که از گروه کانونی و مصاحبه بهره می گیرد، به بررسی مسئله خواهد پرداخت.

 

خصوصیات سبک استبدادی

 

جهت نمایش نوع توصیفی تحقیق، بوشمن تحقیق ما را با این گفته هدایت خواهد کرد که، “روش توصیفی در تحقیق عبارت است از گردآوری اطلاعات در مورد وضعیت فعلی.

هدف بکارگیری این روش توصیف ماهیت یک وضعیت (به شکلی که هست) در زمان مطالعه و کاوش اثرات پدیده های خاص بر عملکرد کارکنان و شرکت می باشد.

گردآوری داده ها

منابع ثانویه: تحقیق ثانویه نیز بکار گرفته می شود. دلیل این کار توانایی تدارک بحث کافی برای خوانندگان است که به آنها کمک خواهد کرد تا درک بیشتری نسبت به مسئله و متغیرهای مختلف موجود در آن داشته باشند.

 

مقاله پییشنهادی : آشنایی با بازی آبجو یا بازی نوشابه
آشنایی با بازی آبجو یا بازی نوشابه

 

از طرف دیگر، منابع تحقیق ثانویه دربرگیرنده گزارشات تحقیقاتی پیشین، روزنامه ها، مجلات و محتوای ژورنال های علمی هستند. یافته های فعلی در مجلات و دانش موجود در کتاب ها بعنوان تحقیق ثانویه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، تفسیری اجرا خواهد شد که از ماهیت کیفی برخوردار است.

 • دوره زمانی داده ها: مقالات/گزارشات تحقیقاتی از سال 2000 تا 2011.
 • واحد نمونه گیری: مدیران عامل و کارکنان کارخانه تراکتورسازی القاضی، واحد نمونه گیری تحقیق ما هستند.

فرضیه های تاثیر سبک های رهبری

 • (H0): هیچ رابطه معنی داری بین سبک های رهبری و بهبود عملکرد کارکنان وجود ندارد.
 • (H1): سبک رهبری دموکراتیک از اثر معنی داری بر عملکرد کارکنان برخوردار است.
 • (H2): سبک رهبری استبدادی از اثر معنی داری بر عملکرد کارکنان برخوردار است.
 • (H3): سبک رهبری مشارکتی از اثر معنی داری بر عملکرد کارکنان برخوردار است.

مدل تحقیق

مدل تحقیق (با متغیرهای مستقل، متغیر وابسته، سبک های رهبری) در شکل 2 نمایش داده می شود.

تحلیل داده ها و بحث

سبک های رهبری از اثرات معنی دار و قابل توجهی در کسب و کارهای کوچک و همچنین بزرگترین شرکت های جهان برخوردار هستند. این سبک ها بر همه، از مدیریت عالی و ارشد تا کارکنان تازه وارد، تاثیر می گذارند.

آنها یک فرهنگ سازمانی را ایجاد می کنند که بر شرکت و عملکرد کارکنان، از لحاظ برآوردن ضرب العجل های پروژه، تاثیر می گذارد.

 

تحلیل داده ها و بحث

 

تاثیر سبک های رهبری به رفتار و نگرش یک رهبر نسبت به مدیریت و نظارت اشاره دارد. آن نتیجه خصوصیات شخصیتی، تجربه، نگرش و فلسفه رهبران است. متخصصان نظری نیز چارچوبی را برای درک رهبری توسعه داده اند.

وضعیت های مختلف نیازمند سبک های رهبری مختلف هستند. وقتی زمان اندکی برای دستیابی به یک توافق وجود دارد و سرعت کار مهم است، و وقتی یک مسئول معین از تجربه یا تخصص بسیار بالاتری نسبت به بقیه تیم برخوردار است، ممکن است یک سبک رهبری استبدادی موثرترین سبک باشد.

در یک تیم بسیار با انگیزه و همگرا با یک سطح همگون از تخصص، یک سبک مشارکتی و دموکراتیک تر ممکن است اثربخش تر باشد.

سبک منتخب باید به اثربخش ترین شکل اهداف تیم را برآورده سازد، و در عین حال بین منافع سازمان و اعضای تیم که تحت هدایت یک رهبر اثربخش هستند، توازن ایجاد نماید.

سعید هابطی

چند سالی میشه که در زمینه سئو و دیجیتال مارکتینگ در حال فعالیت هستم. به موسیقی و فلسفه علاقه ی خاصی دارم و بیشتر زمان رو صرف مطالعه و نوازندگی می کنم.

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

 1. به نظرم اطلاعات خاصي در اين متن ارائه نشد ! صرفا پلي بود براي لينک دادن به فروشگاه آموزش ها و دوره ها ! از سايت وزين شما بعيد است اينگونه وقت مخاطب را بگيرد و وي را سرخورده نمايد و مانند صفحات زرد توهم ارائه ي اطلاعات خيلي مفيد بفروشد !

  1. سلام دوست عزیز
   این مقاله تقریبا 5000 کلمه است و تا الان 1200 کلمه آن منتشر شده .در ادامه کامل تر خواهد شد.موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا