زبان خارجی

انواع صفت در زبان آلمانی و آموزش نحوه صرف آن‌ها

تعریف صفت (Adjektiven) و انواع آن در زبان آلمانی

گاهی برای بیان اسم‌ها نیازمند این هستیم که آن را توصیف کنیم تا مخاطب به خوبی منظور ما را درک کند. در این صورت با به کاربردن صفات، به توصیف بهتر و دقیق‌تر اسم در جمله می‌پردازیم. با توصیف اسم می‌توانیم مقصود خود را بهتر و دقیق‌تر به مخاطب برسانیم. صفت به واژه‌ای گفته می‌شود که اطلاعاتی را درباره‌ی اسم‌ها می‌دهند. جایگاه صفات در جمله قبل از اسم و یا در جایگاه مسندی جمله هستند. ساختار صفت‌های آلمانی در جمله بسته به اینکه به چه شکلی مورد استفاده قرارگرفته‌است، متفاوت خواهد بود. در ادامه با چگونگی صرف صفت در آلمانی و همچنین انواع و کاربرد آن‌ها می‌پردازیم.

 

صفحه پیشنهادی: آموزش زبان آلمانی
آموزش عکاسی

 

انواع صفت در زبان آلمانی

صفات مسندی (Attributive Adjektive)

صفاتی که در زبان آلمانی همیشه به یک شکل باشند صفات مسندی هستند. برای به‌کار بردن این صفات به اسمی که به آن نسبت داده می‌شود( مذکر، مونث، خنثی یا جمع بودن اسم) توجهی نمی‌کنیم. صفات مسندی در زبان آلمانی، صفاتی هستند که بعد از فعل‌های sein/bleiben/werden می‌آیند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Der Film war sehr lustig فیلم خیلی خنده‌دار بود

در اینجا “lustig” (خنده‌دار) صفت مسندی فعل “sein” است.

 

صفات توصیفی(Prädikative Adjektive)

اگر صفت‌ها قبل از اسم قرار بگیرند و توصیف کننده‎ی آن باشند، در دسته بندی صفات توصیفی قرار می‌گیرند. برای به‌کاربردن این صفات در جمله باید به خصوصیات مختلف اسم مثل جنسیت، تعداد، حالت یا نقش اسم و حرف تعریف توجه کرده و متناسب با اسم، صرف کنیم. در این صورت پسوند آن‌ها کمی تغییر پیدا می‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

ein lustiger Mensch/Bursche  انسان/مرد جوان/… خنده‌دار

در اینجا صفت “lustig” (خنده‌دار) صفت توصیفی اسم “Mensch/Bursche”  است.

 

Ich kenne einen lustigen Witz   من یک لطیفه‌ی خنده‌دار بلدم

در اینجا صفت “lustig” (خنده‌دار) صفت توصیفی اسم wits”” است.

Die lachenden Leute sind nicht allein.

آدم‌های خنده رو تنها نیستند( ضرب المثل )

 

صفات مطلق

شکل مطلق یک صفت در زبان آلمانی همان حالت صفت ساده است که برای مقایسه کاربرد دارد. در این حالت صفت بین حروف so…wie قرار می‌گیرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

nicht so … wie (نه چندان … مثل)

fast so … wie (تقریبا … مثل)

doppelt so … wie (دو برابره …)

 

صفات تفضیلی

صفت تفضیلی، یک فرم مقایسه‌ای است که در آن از طریق واژه ‌als”  “و اضافه کردن پسوند – er  به صفت، دو چیز از نظر یک ویژگی با هم مقایسه می‌شوند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Friederike läuft schneller als Maria فریدریک سریع‌تر از ماریا می‌دود

 

Dieser Laptop ist billiger  این لپ تاپ ارزان‌تر است

در صفات تک سیلابی که حرف صدا دار آن‌ها  «a» – «o» – «u» باشد در صفت بر‌ترین بصورت «ä» – «ö» – «ü» می‌آیند.

 

مقاله پییشنهادی : زمان گذشته در زبان آلمانی

 

صفات عالی

شکل عالی فرم دیگر مقایسه‌ای است که در آن از طریق اضافه کردن” am” یا حرف تعریف معرفه در مقابل صفت و اضافه کردن پسوند “–ste(n)” به صفت یک چیز از نظر یک ویژگی بالاتر یا قوی‌تر از بقیه نشان داده می‌شود.

Sie ist die schnellste Läuferi . او سریعترین دونده است

Dieser Laptop ist am billigsten. این لپ تاپ ارزان ترین است

 

صفت در زبان آلمانی

 

چگونگی ساختن صفت‌ها در زبان آلمانی

۱- ساخت صفت از طریق اضافه کردن سیلاب‌ها

بخش بزرگی از صفات در زبان آلمانی  را از طریق اضافه‌ کردن یک سیلاب جدید به کلمات دیگر مثل اسامی، افعال یا حتی صفات دیگر ساخته می‌شود. به عنوان مثال می‌توان با اضافه ‌کردن lich”-” به صفات دیگر در زبان آلمانی، صفات جدیدتری ساخت. “Lich” معمولا به معنای “-مانند” است. به مثال زیر توجه کنید:

Die bläuliche Tapete gefällt mir am besten.

من از کاغذ دیواری آبی مانند بیش از همه خوشم می‌آمد.

 

مقاله پییشنهادی : آموزش ضمایر اشاره در زبان آلمانی

 

۲- ساخت صفت در زبان آلمانی از طریق اسم‌ها

با اضافه کردن پسوندهای مشخص به اسامی متفاوت، صفات متفاوتی ساخته می‌شود. در این صورت پسوندهای خود اسم مانند ik یا ung حذف می‌شوند. اگر در انتهای اسم e”” هم داشته باشد، حذف می‌شود. در جدول زیر برخی از پسوندهای صفت ساز ذکر شده‌است.

 

پسوند اسم صفت
lich- die Feier

 

feierlich
ig- der Schmutz

 

schmutzig
haft- der Traum

Das Märchen

der Zweifel

 

Traumhaft

Märchenhaft

zweifelhaft

mäßig das Verhältnis

 

verhältnismäßig
sam- die Mühe

 

mühsam
isch- Europa

 

europäisch
ern- das Holz

 

hölzern
heit Gesund

klar

die Gesundheit

die Klarheit

 

 

– اسم‌هایی که پسوند آن‌ها به heit”” و keit”” ختم می‌شود، برای ساختن فرم جمع آن‌ها بابد به آخرشان en”” اضافه نمود:

die Schönheit –> die Schönheiten

 

مقاله پییشنهادی : اصطلاحات عاشقانه به زبان آلمانی

 

۳- ساخت صفت از طریق فعل‌ها

برای ساختن این گونه از صفت‌ها در زبان آلمانی افعال پسوند مصدری آن‌ها “en” حذف می‌شود. سپس پسوندهای صفت‌ساز به آن اضافه می‌شود. تمام وجه وصفی فعل و یا شکل سوم افعال در گذشته و حال را می‌توان به عوان صفت مورد استقاده قرار داد. در جدول زیر برخی از پسوندهای صفت ساز ذکر شده‌است.

 

پسوند فعل صفت
bar- lösen lösbar
sam- schweigen schweigsam
وجه وصفی حال fragen fragend
وجه وصفی گذشته gefährden fragend

 

می‌توان از راه‌های دیگری هم افعال را به صفت تبدیل کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

  • به انتهای فعل “”d اضافه نمود. lachen + d = lachend(خندیدن ، خندان) و یا )schlafen + d = schlafend خوابیدن ، خواب آلو).

 

صرف صفت در زبان آلمانی

برای صرف صفت‌ در آلمانی در حالت‌های اسمی Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv مانند آرتیکل‌ها تغییراتی اعمال می‌شود.به جدول زیر توجه کنید:

 

صرف صفت در زبان آلمانی

 

صرف صفت در حالت اسمی Nominativ:

در حالت اسمی Nominativ اگر حرف تعریف اسم ما شناخته شده بود یعنی der,die, das بود، باید به شکل زیر صرف شوند:

die gute Frauآن خانم خوب

das gute Kind آن بچه‌ی خوب

در حالت اسمی Nominativ برای ساختن صفت از اسامی شناخته شده، حرف e را به صفت اضافه می‌کنیم و آن را بین آرتیکل و اسم قرار می‌دهیم. برای dies, welch, mein, dein, sein و… نیز در حالت اسمی Nominativ همانند بالا عمل می‌کنیم.

dieser gute Mann این مرد ِ خوب

برای صرف صفت‌ها در حالت Nominativ اگر اسامی شناخته شده نبود، با توجه به حرف تعریف یا آرتیکل آن باید صفت را صرف کنیم:

برای اسم مذکر:

der — e آرتیکل شناخته شده و اضافه کردن e به صفت

ein — er آرتیکل ناشناخته و اضافه کردن er به صفت

برای اسم خنثی :

das — e آرتیکل شناخته شده و اضافه کردن e به صفت

ein — es آرتیکل ناشناخته و اضافه کردن es به صفت

 

برای اسم مونث :

die — e آرتیکل شناخته شده و اضافه کردن e به صفت

eine — e آرتیکل نا شناخته و اضافه کردن e به صفت

-برای mein,dein, sein, ihr, uns, euer, ihr, kein نیز مانند فرمول بالا عمل می‌کنیم.

seine gute Mutter مادر خوب او

Ich sehe hier keine hübsche Frau من در این جا هیچ خانم قشنگی را نمی‌بینم

 

مقاله پییشنهادی : ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی

 

صرف صفت در آلمانی در حالت اسمی Akkusativ:

در این حالت اسامی خنثی و مونث شناخته شده و شناخته نشده مانند حالت Nominativ صرف می‌شوند؛ اما اگر مذکر شناخته شده و یا مذکر شناخته نشده بود به روش زیر عمل می‌کنیم:

den guten Mann آن مرد خوب را

einen guten Mann یک مرد خوبی را ، یه مرد خوب را

 

صرف صفت در حالت اسمی Dativ

صرف صفت برای اسامی مذکر، مونث و خنثی شناخته شده در حالت Dativ به شکل زیر است:

Ich gebe eine Schokolade dem guten Kindمن به آن بچه‌ی خوب یک شکلات را می‌دهم

dem guten Mann به اون مرد خوب ، از اون مرد خوب ، برای اون مرد خوب

der guten Frau به آن خانم زیبا ، از اون خانم خوب ، برای اون خانم خوب

 

صرف صفت برای اسامی مذکر، مونث و خنثی شناخته شده در حالت Dativ به شکل زیر است:

dem guten Mann به اون مرد خوب ، از اون مرد خوب ، برای اون مرد خوب

der guten Frau به آن خانم زیبا ، از اون خانم خوب ، برای اون خانم خوب

einem guten Kind به یک بچه‌ی خوب ، از یک بچه‌ی خوب ، برای یک بچه‌ی خوب

 

مقاله پییشنهادی : رنگ‌ها به زبان آلمانی

 

صرف صفت در حالت اسمی Genitiv

در صرف صفت‌ در زبان آلمانی در حالت شناخته شده و شناخته نشده‌ی Genitiv مانند حالت Dativ فقط به آن‌هاen  اضافه می‌شود.

des netten Vaters آن پدر مهربان    eines guten Mannes یک مرد  خوب

des netten Kindes آن بچه‌ی مهربان  eines guten Kindes یک بچه‌ی خوب

der guten Frau آن خانم  خوب   eines guten Frau یک خانم  خوب

 

صرف صفت در آلمانی

 

صرف صفت در آلمانی بدون حرف تعریف

علاوه بر حالت معرفه و نکره که در بالا توضیح داده شد گاهی باید بعضی از اسامی را بدون حرف تعریف آن‌ها(به شکل آن) به همراه صفت بیان کنیم.

 

مذکر مونث خنثی خنثی
Nominativ -er -e -es -e
Genitiv -en -er -en -er
Dativ -em -er -em -en
Akkusativ -en -e -es -e

 

نکات کلیدی صفت‌های آلمانی

  • شکل مقایسه‌ای صفات توصیفی هم مانند شکل ساده آن‌ها با توجه به اسمی که به آن نسبت داده می‌شوند باید صرف شود.
  • اگر صفت‌ها در زبان آلمانی همراه با اسمی بیایند، مانند آرتیکل‌ها یا حرف تعریف باید صرف شوند.
  • اگر صفت به –e ختم شود، یک –e دیگر اضافه نمی‌شود.
  • اگر صفت به –el ختم شود حرف e را از –el حذف می‌شود.
  • معمولا در زمان صرف صفاتی که به –er ختم می‌شوند، حرف e از er حذف می‌شود.
  • صفت hoch یک صفت بی قاعده است. در حالت dativ حرف c حذف می‌شود.

 

سخن پایانی

برای به‌ کاربردن صفات در زبان آلمانی باید به خصوصیات مختلف اسم از جمله: جنسیت، تعداد، حالت یا نقش اسم و حرف تعریف توجه کرده و متناسب با آن، صفت را صرف کنیم.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا