زبان خارجی

همه چیز درباره ضمایر ملکی در آلمانی

چرا ضمایر ملکی آلمانی را یاد بگیریم؟

گرامر زبان بخشی از آموزش زبان آلمانی است و آموزش ضمایر ملکی بخشی از سیستم آموزش گرامر زبان هستند که بر کل زبان حاکم است. دانستن اینکه ضمایر ملکی چیست و چگونه می توان از آنها به درستی استفاده کرد به آموزش شما درخصوص مهارت های چهارگانه کمک می کند. تنها یک راه برای بازی با قوانین است، یعنی قوانین آلمانی . داشتن ضمیر ملکی صحیح برای شیئی که توصیف می کنید بسیار مهم است زیرا ضمیر جایگزین کل شیء خواهد شد و از تکرار جلوگیری می کند.

برای مثال، اگر بخواهید یک شی مذکر را توصیف کنید، اما از ضمیر ملکی مؤنث برای جایگزینی آن استفاده کنید، سردرگمی زیادی ایجاد می کنید.

این امر مخصوصاً زمانی صادق است که یک شیء مؤنث در جمله وجود داشته باشد که قصد ارجاع به آن را نداشتید.

فرض کنید قرار بود به شما بگویم: (There is a dog and a cat. The cat is mine)

در آلمانی می‌گویید:

«Es gibt einen Hund und eine Katze. Die Katze ist meine.

ضمایر ملکی می توانند به شما در شناسایی موارد و تکمیل پایان های صفت کمک کنند.

مرجع کامل آموزش زبان آلمانی

 

دانستن پایان صحیح صفت می تواند به خاطر سپردن دردسرساز باشد، اما با ضمایر ملکی، همیشه یک اشاره خواهید داشت و همه اینها شما را یک قدم به آلمانی زبان بهتر و مسلط شدن نزدیکتر می کند.

ضمایر ملکی در آلمانی

 

شناسایی ضمیر مالکی در آلمانی

اولین گام در ساختن ضمیر ملکی صحیح این است که از کدام بن ضمیر بسازید. در زیر فهرستی از ریشه های ضمیری است که در حالت اسمی استفاده خواهید کرد. ما همچنین ضمایر مرتبط اصلی را برای مرجع در پرانتز قرار داده ایم.

مال من  -mein (ich) — my/mine (I) –

Mein ریشه ای است که اگر بخواهید جمله زیر را به صورت اول شخص ترجمه کنید، از آن استفاده می کنید:

Ich habe einen kleinen Hund. Dieser Hund ist meiner. (I have a small dog. This dog is mine.)

بنابراین، ضمیر ملکی صحیح، ضمیری است که با صاحب اسمی که جایگزین می‌شود، مطابقت دارد، اما مصداق، جنسیت و تعداد اسم را نیز نشان می‌دهد. “Meiner” نشان می دهد که اسم der Hund (سگ)، در حالت اسمی، مذکر و مفرد از طریق پایان -er به mein است، که نشان می دهد اسم متعلق به فاعل “ich” است.

ما می تونیم بگیم , I have a small dog. This dog is my dog اما ضمیر ملکی mine جایگزین کل عبارت my dog شده است. به همین دلیل است که می توانیم بگوییم “این سگ مال من است” (“Dieser Hund ist meiner”). ضمیر meiner به طور کلی جایگزین اسم mein Hund می شود.

-dein (du) — your/yours (you singular) مال شما(مفرد) –

به همین ترتیب، اگر بخواهید بگویید: “You have a small dog. This dog is yours,” معادل آلمانی آن می‌تواند این باشد: «Du hast einen kleinen Hund». Dieser Hund ist deiner. از آنجایی که «تو» (du) صاحب سگ است، dein را به عنوان ریشه ضمیر ملکی انتخاب می‌کنید. ما انتهای -er را در ریشه ضمیر تغییر نمی دهیم زیرا اسمی که جایگزین می شود (der Hund) تغییر نمی کند. فقط مالکیت تغییر می کند، از «من» (ich) به «تو» (du).

-sein (er) — his (he) مال او –

مثال:

Er hat einen kleinen Hund. Dieser Hund ist seiner. (He has a small dog. This dog is his.)

– ihr (sie) — her/hers (she) مال او –

مثال:

Sie hat einen kleinen Hund. Dieser Hund ist ihrer. (She has a small dog. This dog is hers.)

-sein (es) — its (it)مال او-

احتمالاً از فرم es زیاد استفاده نخواهید کرد، اما به خاطر سپردن آن به اندازه کافی آسان است، مانند er. این بدان معنی است که شما مجبور نیستید یک ضمیر اضافی را حفظ کنید.

-unser (wir) — our/ours (we)مال ما-

مثال:

Wir haben einen kleinen Hund. Dieser Hund ist unserer. (We have a small dog. This dog is ours.)

-euer (ihr) — your/yours (you plural)مال شما(جمع)-

مثال:

Ihr habt einen kleinen Hund. Dieser Hund ist eurer. (You (all) have a small dog. This dog is yours.)

– ihr (sie) — their/theirs (they)مال آنها-

مثال:

Sie haben einen kleinen Hund. Dieser Hund ist ihrer. (They have a small dog. This dog is theirs.)

مال شما(رسمی) – Ihr (Sie) — your/yours (you formal)-

مثال:

Sie haben einen kleinen Hund. Dieser Hund ist Ihrer. (You have a small dog. This dog is yours.)

تعیین مورد، جنسیت و شمارش:

Nominative Case (کیس مورد نظر)

تمام جملات مثال بالا که “این سگ” را به عنوان متعلق به کسی توصیف می کنند در حالت اسمی هستند. بیایید به پایان های اسمی برای هر جنسیت نگاهی بیندازیم:

آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی (A1)

 

  • مذکر: اسم هایی مانند der Hund (سگ) یک پایان -er دارند. (Dieser Hund ist meiner.)
  • مؤنث: اسم هایی مانند die Katze (گربه) یک پایان -e دارند. (Dieser Katze ist meine.)
  • خنثی: اسم هایی مانند das Haus (خانه) یک پایان -es دارند که گاهی اوقات فقط به یک پایان – کوتاه می شود. (Dieses Haus ist meines یا Dieses Haus ist meins.)

Accusative Case

برای نمونه به جمله ی زیر نگاهی بیاندازید:

Es gibt einen Apfel aber ich esse meinen. (There is an apple but I eat mine.)

توجه کنید که ضمیر ملکی meinen جایگزین عبارت mein Apfel (سیب من) می شود. اگرچه سیب مذکر است (der Apfel)، نمی‌توانیم از اسم اسمی meiner (من) در این مورد (به معنای واقعی کلمه!) استفاده کنیم. از آنجایی که فاعل ich سیب را می‌خورد، مفعول مستقیم است و بنابراین در حالت اتهامی است. پایان -er به -en تغییر می کند تا این تغییر حالت را نشان دهد. به طور خلاصه:

مذکر: پایان -en

مؤنث: پایان-e

خنثی: پایان -(e)s

جمع: پایان-e

 

Dative Case

حالت داتیو یک مفعول غیرمستقیم را در جمله می‌آمیزد یا می‌توان آن را با فعل داتیو و/یا حرف اضافه داتیو نشان داد. برای مثال، فرض کنید that his parents aren’t here, so you’re eating with yours («“yours” به منظور  “your parents” »). در آلمانی، این خواهد بود:

Seine Eltern sind nicht hier, so wir essen mit meinen.

ترجمه شده به حالت اسمی، “پدر و مادر من” “meine Eltern” خواهد بود. با این حال، از آنجایی که پایان “meine” با بزرگ و کوچک به داتیو “meinen” تغییر می کند، ضمیر ملکی مربوطه باید این تغییر حالت را نشان دهد. به همین دلیل است که “meine Eltern” در مثال بالا به “meinen” تبدیل می شود.

انتهای ضمیر ملکی داتیو به شرح زیر است:

مذکر: پایان-em

مونث: پایان-er

خنثی: پایان می یابد با-em

جمع: پایان با–en

به یاد داشته باشید، افعال و حروف اضافه نیز باعث این تغییر پایان می شوند. حتی اگر یک مفعول غیرمستقیم در جمله برای جایگزینی با ضمیر ملکی وجود نداشته باشد، این بخش های دادی گفتار همچنان پایان های متفاوتی را در ضمایر ملکی مربوطه نشان می دهند.

ترجمه شده به حالت اسمی (my parents)، “meine Eltern” خواهد بود. با این حال، از آنجایی که پایان “meine” با بزرگ و کوچک به داتیو “meinen” تغییر می کند، ضمیر ملکی مربوطه باید این تغییر حالت را نشان دهد. به همین دلیل است که “meine Eltern” در مثال بالا به “meinen” تبدیل می شود.

Genitive Case(مورد جنسیت)

در انگلیسی، ما از آپستروف و s برای نشان دادن مالکیت استفاده می کنیم. با این حال، آلمانی کاملاً به این روش کار نمی کند. مثلا:

  • der Hut meines Vaters — “the hat of my father” or “my father’s hat”
  • die Pizza deiner Schwester — “the pizza of your sister” or “your sister’s pizza”
  • der Eingang seines Hauses — “the entrance of his house” or “his house’s entrance”
  • die Geschichte ihrer Märchen — “the story of their fairytales” or “their fairytale’s story”

 

مقاله پییشنهادی : بهترین روش یادگیری زبان آلمانی در خانه

ضمایر ملکی وابسته در حالت فاعلی

ردیف معنی ضمیر ملکی فاعلی(خنثی و مذکر) ضمیر ملکی فاعلی(جمع و مونث)
1 مال من Mein Meine
2 مال تو Dein Deine
3 مال او ( مذکر ) Sein Seine
4 مال او ( مونث ) Ihr Ihre
5 مال او ( خنثی) Sein Seine
6 مال ما Unser Unsere
7 مال شما Euer Euere
8 مال آنها Ihr Ihre

ضمایر ملکی وابسته در حالت مفعول آکوزاتیو:

ردیف معنی ضمیر ملکی ( مذکر) ضمیر ملکی (خنثی) ضمیر ملکی (جمع و مونث)
1 مال من Meinen Mein Meine
2 مال تو Deinen Dein Deine
3 مال او ( مذکر ) Seinen Sein Seine
4 مال او ( مونث ) Ihren Ihr Ihre
5 مال او ( خنثی) Seinen Sein Seine
6 مال ما Unseren Unser Unsere
7 مال شما Eueren Euer Euere
8 مال آنها Ihren Ihr Ihre

ضمایر ملکی وابسته در حالت مفعول داتیو:

ردیف معنی ضمیر ملکی (جمع) ضمیر ملکی (مذکروخنثی) ضمیر ملکی (مونث)
1 مال من Meinen Meinem Meiner
2 مال تو Deinen Deinem Deiner
3 مال او ( مذکر ) Seinen Seinem Seiner
4 مال او ( مونث ) Ihren Ihrem Ihrer
5 مال او ( خنثی) Seinen Seinem Seiner
6 مال ما Unseren Unserem Unserer
7 مال شما Eueren Euerem Euerer
8 مال آنها Ihren Ihrem Ihrer

ضمیر ملکی وابسته در حالت نومیناتیو:

ردیف معنی ضمیر ملکی (مذکر و خنثی) ضمیر ملکی (جمع و مونث)
1 مال من Meines Meiner
2 مال تو Deines Deiner
3 مال او ( مذکر ) Seines Seiner
4 مال او ( مونث ) Ihres Ihrer
5 مال او ( خنثی) Seines Seiner
6 مال ما Unseres Unserer
7 مال شما Eueres Euerer
8 مال آنها Ihres Ihrer

در جدول های فوق به تغییرات ضمایر ملکی آلمانی از نوع وابسته ، در حالات مختلف نشان دادیم. حال به بیان تغییرات ریز ضمایر ملکی مستقل در جدول‌های زیر می‌پردازیم.

 

مقاله پییشنهادی : معرفی چند فیلم آلمانی برای یادگیری زبان

ضمیر ملکی مستقل در حالت فاعلی

ردیف معنی ضمیر ملکی (مذکر) ضمیر ملکی (خنثی) ضمیر ملکی (مذکر)
1 مال من Meine Meins Meiner
2 مال تو Deine Deins Deiner
3 مال او ( مذکر ) Seine Seins Seiner
4 مال او ( مونث ) Ihre Ihrs Ihrer
5 مال او ( خنثی) Seine Seins Seiner
6 مال ما Unsere Unsers Unserer
7 مال شما Euere Euers Euerer
8 مال آنها Ihre Ihrs Ihrer

ضمیر ملکی مستقل در حالت مفعول آکوزاتیو :

ردیف معنی ضمیر ملکی (مذکر) ضمیر ملکی (خنثی) ضمیر ملکی (جمع و مونث)
1 مال من Meinen Meins Meine
2 مال تو Deinen Deins Deine
3 مال او ( مذکر) Seinen Seins Seine
4 مال او ( مونث) Ihren Ihrs Ihre
5 مال او ( خنثی) Seinen Seins Seine
6 مال ما Unseren Unsers Unsere
7 مال شما Eueren Euers Euere
8 مال آنها Ihren Ihrs Ihre

ضمیر ملکی مستقل در حالت مفعول داتیو:

ردیف معنی ضمیر ملکی (جمع) ضمیر ملکی (مذکروخنثی) ضمیر ملکی (مونث)
1 مال من Meinen Meinem Meiner
2 مال تو Deinen Deinem Deiner
3 مال او ( مذکر ) Seinen Seinem Seiner
4 مال او ( مونث ) Ihren Ihrem Ihrer
5 مال او ( خنثی) Seinen Seinem Seiner
6 مال ما Unseren Unserem Unserer
7 مال شما Eueren Euerem Euerer
8 مال آنها Ihren Ihrem Ihrer

ضمیر ملکی مستقل در حالت نومیناتیو:

( لازم به ذکر است حالت نومیناتیو در زبان آلمانی را پس از عبارات خاصی می‌توان به کار برد.)

 

ردیف معنی ضمیر ملکی (مذکروخنثی) ضمیر ملکی (مونث و جمع)
1 مال من Meines Meiner
2 مال تو Deines Deiner
3 مال او ( مذکر ) Seines Seiner
4 مال او ( مونث ) Ihres Ihrer
5 مال او ( خنثی) Seines Seiner
6 مال ما Unseres Unserer
7 مال شما Eueres Euerer
8 مال آنها Ihres Ihrer

 

در یادگیری ضمایر ملکی در آلمانی حفظ و تکرار آن، به خاطر اختلافات ریز و غالبا مشابه، کافی نیست. بهتر است که هر چه بیشتر با انواع تمرین آن‌ها را تکرار کنید. به عنوان مثال، شما می‌توانید در متون مختلف آموزشی و غیر آموزشی به جستجوی ضمایر ملکی آلمانی برآیید. توجه به نوع استفاده در داخل متن در به خاطرسپاری بلند مدت تاثیر بسیاری داشته باشد.

آمادگی آزمون ÖSD – سطح A1

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا